Stb. 2017, 193 Toezicht en handhaving omgevingsrecht

Besluit van 21-04-2017, Stb. 2017, 193

Besluit tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving)

—Dit besluit wijzigt het Besluit omgevingsrecht (Bor) en geeft ter uitvoering van de Wet tot wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving) (wet VTH) instrumenten voor het oplossen van belangrijke problemen bij de uitvoering van de taken ten aanzien van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH-taken) op het gebied van het omgevingsrecht. Het belangrijkste probleem bij de uitvoering was de fragmentatie in combinatie met de vrijblijvendheid in de samenwerking en uitvoering. Er zijn meer dan 500 instanties betrokken. Dit vormde een barrière voor het organiseren van voldoende menskracht en deskundigheid evenals voor het aanpakken van de (boven)regionale handhavingsproblemen op een (boven)regionale schaal.

Het Rijk, het IPO en de VNG hebben in juni 2009 de zogenaamde ‘package deal’ gesloten waarin afspraken zijn gemaakt over modernisering van het VTH-stelsel. Deze afspraken betreffen o.a. de vorming van een landsdekkend netwerk van regionale uitvoeringsdiensten (omgevingsdiensten), de verbetering van de kwaliteit van de uitvoering van de VTH-taken en van de samenwerking en informatie-uitwisseling bij de handhaving door organen belast met de bestuursrechtelijke handhaving enerzijds en tussen de organen belast met de bestuursrechtelijke handhaving en organen belast met de strafrechtelijke handhaving anderzijds.

Op grond van dit wijzigingsbesluit zijn alle gemeenten en provincies verplicht de uitvoering van taken die in de package deal als basistaken zijn aangemerkt, onder te brengen bij de omgevingsdiensten (een samenwerkingsverband tussen gemeenten en provincies). Dat is inmiddels in belangrijke mate in de praktijk ook gebeurd. Gemeenten en provincies kunnen hiertoe mandaat verlenen aan de omgevingsdiensten. Het is niet de bedoeling dat de bevoegdheden aan de omgevingsdiensten worden gedelegeerd.

Ter verbetering van de kwaliteit van de uitvoering van de VTH-taken wordt in dit wijzigingsbesluit voorzien in de procescriteria voor het vergroten van de kwaliteit van het uitvoerings- en handhavingsbeleid.

Verder wordt met het oog op een goede uitvoering van het toezicht en de handhaving voorzien in een efficiëntere wijze van het delen van informatie. Hiertoe regelt dit besluit de aansluiting op Inspectieview Milieu (een beveiligd digitaal systeem voor informatie-uitwisseling) waarbij een aantal instanties die vallen onder de verantwoordelijkheid van de Minister van IenM, zoals de Inspectie Leefomgeving en Transport, de Minister van VenJ en de omgevingsdiensten onderling gegevens met elkaar uitwisselen.

Door het wettelijk vastleggen van het basistakenpakket, de procescriteria en het verplicht aansluiten op Inspectieview Milieu moet leiden tot een uniform en beter functionerend VTH-stelsel waarvoor gemeenten, provincies en het Rijk gezamenlijk verantwoordelijk zijn. Het besluit beoogt daarnaast tot minder vrijblijvendheid bij de samenwerking te leiden. Vergunningverlening, toezicht en handhaving worden door het bundelen van taken bij omgevingsdiensten effectiever.


Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 07-06-2017, Stb. 2017, 264

Besluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit van 21 april 2017 tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving) (Stb. 2017, 193)

Het besluit treedt in werking met ingang van 01-07-2017.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.