Stb. 2018, 420 Terrorismebestrijding

Besluit van 05-11-2018, Stb. 2018, 420

Besluit tot wijziging van het Besluit internationale verplichtingen extraterritoriale rechtsmacht ter implementatie van richtlijn 2017/541 van het Europees Parlement en de Raad inzake terrorismebestrijding en ter vervanging van Kaderbesluit 2002/475/JBZ van de Raad en tot wijziging van Besluit 2005/671/JBZ van de Raad (PbEU L 88/6)

—Dit besluit hangt samen met de verplichtingen die voortvloeien uit richtlijn 2017/541 inzake terrorismebestrijding en vormt het sluitstuk van de vereiste implementatiewetgeving. De richtlijn vereist dat Nederland ook ten aanzien van het misdrijf van artikel 421 Sr (financiering van terrorisme) rechtsmacht kan uitoefenen wanneer Nederlandse onderdanen of ingezetenen buiten Nederland zich schuldig hebben gemaakt aan dat feit. Om die reden heeft dit besluit artikel 421 Sr aan de opsomming van de misdrijven in artikel 4, tweede lid, van Besluit internationale verplichtingen extraterritoriale rechtsmacht toegevoegd. Dit besluit heeft voorts de bijlage bij het Besluit internationale verplichtingen extraterritoriale rechtsmacht aangepast om de vermelding van de Kaderbesluiten 2002/475/JBZ en 2008/919/JBZ te vervangen door de richtlijn als besluit van volkenrechtelijke organisatie dat tot het vestigen van rechtsmacht verplicht.

Inwerkingtreding met ingang van 17-11-2018.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.