Stb. 2009, 245 Terrorisme

Wet van 12-6-2009, Stb. 2009, 245 en inwerkingtredingsbesluit van 24-6-2009, Stb. 2009, 263

Wet tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, Wetboek van Strafvordering en enkele aanverwante wetten in verband met de strafbaarstelling van het deelnemen en meewerken aan training voor terrorisme, uitbreiding van de mogelijkheden tot ontzetting uit het beroep als bijkomende straf en enkele andere wijzigingen

—Met het merendeel van deze verzamelwet wordt uitvoering gegeven aan reeds door het kabinet in overleg met de Tweede Kamer aangekondigde maatregelen of door de Tweede Kamer aangenomen moties. Voorts gaat het om enkele wijzigingen waarmee tegemoet wordt gekomen aan wensen vanuit de rechtspraktijk.

Het gaat om de volgende wijzigingsvoorstellen:

  • verlenging verjaring vrouwelijke genitale verminking;
  • strafbaarstelling deelnemen en meewerken aan training voor terrorisme;
  • uitbreiding mogelijkheden ontzetting uit het beroep bij misdrijven tegen de openbare orde;
  • verruiming mogelijkheden ontzetting uit het beroep met betrekking tot bestuurders;
  • verruiming strafvorderlijke bevoegdheid opsporing en vervolging kinderpornografie (verhoging strafmaat artikel 240b, tweede lid, Sr);
  • aanpassing strafbaarstelling oplichting;
  • verruiming strafbaarheid internationale ambtenaren terzake ambtsmisdrijven;
  • invoering mogelijkheid tot het geven van een bevel tot opnemen van vertrouwelijke communicatie aan opsporingsambtenaren van de Koninklijke Marechaussee;
  • doorberekening administratiekosten bij boetes;
  • strafbaarstelling wederrechtelijk betreden luchtvaartterreinen.

De minister van Justitie heeft aan de Eerste Kamer toegezegd dat onderdelen van deze wet pas in werking zullen treden als daarover met de Eerste Kamer in een afzonderlijke schriftelijke procedure van gedachten is gewisseld en de Kamer heeft laten weten daarmee in te stemmen. Het betreft artikel I (m.u.v. onderdeel C) over de implementatie van het kaderbesluit en het Verdrag van de Raad van Europa inzake terrorismebestrijding, alsmede die onderdelen die betrekking hebben op ontzetting uit een beroep.

Inwerkingtreding 1-7-2009, met uitzondering van artikel I, onderdelen A, C tot en met M, O, P onder 2, Q, R onder 1 en 4, S en T, artikel II, onderdelen B, C en D, artikel III, artikel IIIA, artikel IIIB, artikel V, artikel Va, en artikel VI van die wet.
 

Inwerkingtreding

Inwerkingtredingbesluit van 11-8-2012, Stb. 2012, 366

Besluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel II, onderdelen B, C en D, en artikel VI van de wet van 12 juni 2009 tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, Wetboek van Strafvordering en enkele aanverwante wetten in verband met de strafbaarstelling van het deelnemen en meewerken aan training voor terrorisme, uitbreiding van de mogelijkheden tot ontzetting uit het beroep als bijkomende straf en enkele andere wijzigingen (Stb. 2009, 245)

—Artikel II, onderdelen B, C en D, en artikel VI treden in werking met ingang van 1 oktober 2012.
 

Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.