Stb. 2016, 444 Stroomlijning loonkostensubsidie

Wet van 17-11-2016, Stb. 2016, 444

Wet tot wijziging van de Participatiewet, de Wet tegemoetkomingen loondomein, de Wet financiering sociale verzekeringen en de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten in verband met stroomlijning van de loonkostensubsidie op grond van de Participatiewet en enkele andere wijzigingen

—Doel van deze wet is de uitvoering van de Participatiewet en de Wet banenafspraak verder te verbeteren. Aanleiding voor de wijzigingen zijn signalen van verschillende organisaties uit de praktijk en vanuit de Tweede Kamer over onder meer bureaucratie. De signalen over bureaucratie hebben geleid tot twee aanpassingen: een vaste loonkostensubsidie van 50 procent van het wettelijk minimumloon in het eerste halfjaar van een dienstbetrekking voorafgaand aan de loonwaardemeting en een flexibele termijn voor het herbeoordelen van de loonwaarde op de werkplek. Doel van deze maatregelen is om het voor werkgevers en gemeenten in de praktijk eenvoudiger te maken iemand met een beperking in een dienstbetrekking te plaatsen. Een forfaitaire loonkostensubsidie maakt de start van een dienstverband met iemand uit de doelgroep banenafspraak gemakkelijker voor een werkgever. Bovendien kan in het eerste half jaar een goed beeld worden verkregen van de capaciteiten van de werknemer. Door het meewegen van het ontwikkelperspectief bij het bepalen van de termijn waarop de loonwaarde opnieuw wordt vastgesteld, wordt de loonwaardemeting meer flexibel en persoonsgericht. Hierdoor wordt onnodige bureaucratie vermeden.

De wet maakt daarnaast loonkostensubsidie mogelijk voor jongeren die al werken. Ten behoeve van de eenduidigheid wordt de mobiliteitsbonus voor mensen met scholingsbelemmeringen geharmoniseerd.

De wet neemt daarnaast enkele knelpunten weg die samenhangen met het toepassen van de loonkostensubsidie op grond van de Participatiewet en de berekening van de hoogte van die subsidie. Ook wordt een wettelijke basis gecreëerd voor een jaarlijkse rijksbijdrage ten behoeve van de pensioenen van Wet sociale werkvoorziening-werknemer (Wsw-werknemer). Ten slotte regelt de wet dat de uniforme no-riskpolis door het UWV voor de gemeentelijke doelgroep van de banenafspraak en voor mensen die op grond van de Participatiewet beschut werken structureel beschikbaar komt.


Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluiten van 08-12-2016, Stb. 2016, 498 en 20-12-2016, Stb. 2016, 538

Besluit houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 17 november 2016 tot wijziging van de Participatiewet, de Wet tegemoetkomingen loondomein, de Wet financiering sociale verzekeringen en de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten in verband met stroomlijning van de loonkostensubsidie op grond van de Participatiewet en enkele andere wijzigingen (Stb. 2016, 444)

—Artikel I, onderdelen A, onder a, en B, met uitzondering van artikel 10d, elfde lid, treedt in werking met ingang van 01-02-2017 en werkt terug t/m 04-07-2016.
De artikelen I, onderdelen A, onder b, en D, III, onderdeel B, en IV, met uitzondering van onderdeel F, onder 3, treden in werking met ingang van 01-01-2017.
De artikelen II, III, onderdeel A, IIIA, V en VI treden in werking met ingang van 01-02-2017.
De artikelen I, onderdeel C, en IV, onderdeel F, onder 3 treden in werking met ingang van 01-01-2018.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.