Stb. 2010, 745 Strafuitsluitingsgrond voor rechtmatig geweldgebruik militairen

Rijkswet van 14-10-2010, Stb. 2010, 745

Rijkswet tot wijziging Wetboek van Militair Strafrecht in verband met het opnemen van een strafuitsluitingsgrond voor rechtmatig geweldgebruik door militairen

—Hoewel het huidige recht aanknopingspunten biedt om alle gelegitimeerde vormen van geweldgebruik door militairen van straf uit te sluiten wordt in aanvulling op het bestaande wettelijk stelsel van strafuitsluitingsgronden voorzien in een specifieke strafuitsluitingsgrond. Het Wetboek van Militair Strafrecht biedt in artikel 38 reeds een strafuitsluitingsgrond aan militairen. In het licht van de huidige vormen van internationale inzet van Nederlandse militairen is het toepassingsbereik van deze specifiek op militairen toegesneden strafuitsluitingsgrond echter te beperkt. Artikel 38 WMSr is sinds 1903 inhoudelijk ongewijzigd gebleven, terwijl de inzet en taken van de krijgsmacht in de tijd sterk zijn gewijzigd. In de huidige vorm is dit artikel vooral toegesneden op de oorspronkelijk in de Grondwet aan de krijgsmacht opgedragen taken: de verdediging en bescherming van de belangen van het Koninkrijk. Die algemene verdedigingstaken droegen in sterke mate het stempel van een uitsluitend nationaal gerichte defensiepolitiek. Door de gewijzigde internationale verhoudingen en als gevolg daarvan een toename van de internationale inzet van Nederlandse militairen, zijn de bepalingen in de Grondwet inzake de verdediging in het jaar 2000 gewijzigd (Stb. 2000, 294). Ook de handhaving en de bevordering van de internationale rechtsorde worden als taak van de krijgsmacht vermeld. In lijn met de gewijzigde taken van de krijgsmacht wordt de specifieke strafuitsluitingsgrond in artikel 38 WMSr geactualiseerd door de bepaling zich te laten uitstrekken tot alle gevallen van gerechtvaardigde gewelduitoefening door militairen. Daartoe wordt aan artikel 38 WMSr een nieuw lid toegevoegd, dat meebrengt dat van strafbaarheid is uitgesloten de militair die geweld gebruikt in de rechtmatige uitoefening van zijn taak en in overeenstemming met de regels die voor de uitoefening van die taak zijn vastgesteld. Deze constructie is voor militairen eenduidiger dan de (om)weg van de strafuitsluitingsgrond van het ambtelijk bevel. De aanvulling strekt mede tot verduidelijking van de strafuitsluitende werking van geweldsinstructies.

Inwerkingtreding 6-11-2010.
 

Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.