Stb. 2015, 9 Spoor in beweging - verblijfsverbod stations

Wet van 19-11-2014, Stb. 2015, 9

Wet tot wijziging van de Spoorwegwet en de Wet personenvervoer 2000 in verband met een tweede tranche van uitvoeringsmaatregelen van het kabinetsstandpunt ‘Spoor in beweging’, waaronder regels inzake bijzondere spoorwegen en vereenvoudiging van het vergunningenregime hoofdspoorwegen, en in verband met de invoering van een verblijfsverbod voor voorzieningen openbaar vervoer

—De Spoorwegwet is in 2008 geëvalueerd. De resultaten daarvan zijn opgenomen in de kabinetsnotitie van 19 juni 2009 ‘Spoor in beweging’. Onderdeel van deze kabinetsnotitie is een meerjarige uitvoeringsagenda. Met de implementatiewet van 16 december 2010 (Stb. 2011, 218) en met de wet van 19 april 2012 (Stb. 2012, 213(eerste tranche) is al een groot aantal wettelijke maatregelen uit de uitvoeringsagenda gerealiseerd. De onderhavige wet betreft de tweede wetgevingstranche. Naar verwachting zijn nog minimaal twee tranches nodig om alle beoogde versterkingen van de spoorwetgeving te realiseren. Daarbij zal het ook gaan om wetgevingsmaatregelen die voortvloeien uit de Europese herschikkingsrichtlijn van het eerste Europese spoorpakket. Deze wet behelst onder andere de volgende wijzigingen van de Spoorwegwet:

  • een vereenvoudiging van het vergunningenstelsel voor het omgevingsregime;
  • het opnemen van een basis voor regelgeving over bijzondere spoorwegen ter borging van veiligheid op bijzondere spoorwegen;
  • een nadere verduidelijking van de Spoorwegwet met betrekking tot de toegankelijkheid van stations in relatie tot andere wetgeving en in het bijzonder in relatie tot de zogenoemde passagiersrechtenverordening.

Artikel 26 van de Spoorwegwet geeft onder meer regels ter waarborging van de primaire functie van stations, namelijk de transferfunctie. Dit betreft de mogelijkheid voor reizigers op een station om de treinen op een veilige en adequate wijze te kunnen bereiken. Met de inwerkingtreding van Verordening (EG) nr. 1371/2007 (PbEU 2007, L 315betreffende de rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer gelden wat betreft gehandicapte personen en personen met beperkte mobiliteit onder meer nadere regels voor stationsbeheerders. De onderhavige wijzigingen van artikel 26 strekken tot een goede doorwerking van deze EU-rechtelijke verplichtingen. 

Daarnaast behelst de wet een wijziging van de Wet personenvervoer 2000 (Wp2000), nl. een invoering van de mogelijkheid van oplegging van een verblijfsverbod. Deze wijziging beoogt om in geval van overlast in en in de onmiddellijke nabijheid van de voorzieningen behorende bij het openbaar vervoer, zoals stations, in het hele land op dezelfde wijze te kunnen optreden met een effectief en handhaafbaar verblijfsverbod. Met dat verblijfsverbod moeten vervoerders effectief kunnen optreden tegen overlastgevers, ook als die niet direct voornemens zijn om met het openbaar vervoer te reizen, maar wel de bedrijfsvoering hinderen en overlast veroorzaken voor personeel en reizigers. Hierbij kan men denken aan overlast als gevolg van bedelpraktijken en drugshandel.


Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 16-04-2015, Stb. 2015, 161

Besluit houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel II, onderdelen C, D en E, van de Wet van 19 november 2014 tot wijziging van de Spoorwegwet en de Wet personenvervoer 2000 in verband met een tweede tranche van uitvoeringsmaatregelen van het kabinetsstandpunt ‘Spoor in beweging’, waaronder regels inzake bijzondere spoorwegen en vereenvoudiging van het vergunningenregime hoofdspoorwegen, en in verband met de invoering van een verblijfsverbod voor voorzieningen openbaar vervoer (Stb. 2015, 9)

—Artikel II, onderdelen C, D en E, van de de wet. Dit betreft de inwerkingtreding van de invoering van de mogelijkheid tot het opleggen van een verblijfsverbod, zoals opgenomen in artikel II, onderdeel D, van genoemde wet. De onderdelen C en E houden verband met de handhaving van het verblijfsverbod.


Inwerkingtredingsbesluit van 24-06-2015, Stb. 2015, 264

Besluit van 24 juni 2015, houdende vaststelling van het tijdstip van gedeeltelijke inwerkingtreding van de Wet van 19 november 2014 tot wijziging van de Spoorwegwet en de Wet personenvervoer 2000 in verband met een tweede tranche van uitvoeringsmaatregelen van het kabinetsstandpunt «Spoor in beweging», waaronder regels inzake bijzondere spoorwegen en vereenvoudiging van het vergunningenregime hoofdspoorwegen, en in verband met de invoering van een verblijfsverbod voor voorzieningen openbaar vervoer (Stb. 2015, 9)

—De wet treedt in werking m.i.v. 01-07-2015, m.u.v. de artikelen I, onderdelen K tot en met N, Oa, Ob, GG, HH, KK, LL, MM en OO, II, onderdelen C, D en E, en VI, eerste lid. 


Inwerkingtreding/intrekking

Inwerkingtredingsbesluit van 13-11-2015, Stb. 2015, 436

Besluit houdende vaststelling van het tijdstip van gedeeltelijke inwerkingtreding van de Wet van 19 november 2014 tot wijziging van de Spoorwegwet en de Wet personenvervoer 2000 in verband met een tweede tranche van uitvoeringsmaatregelen van het kabinetsstandpunt ‘Spoor in beweging’, waaronder regels inzake bijzondere spoorwegen en vereenvoudiging van het vergunningenregime hoofdspoorwegen, en in verband met de invoering van een verblijfsverbod voor voorzieningen openbaar vervoer (Stb. 2015, 9) en ter bepaling van het tijdstip waarop de in artikel 103 van de Spoorwegwet genoemde wetten worden ingetrokken

—De artikelen I, onderdelen GG, HH, KK, LL, MM en OO, en VI, eerste lid, van de wet treden in werking m.i.v. 01-12-2015. Op 1 december 2015 worden de wetten, genoemd in artikel 103 van de Spoorwegwet, ingetrokken.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.