Stb. 2015, 238 Sociale veiligheid scholen

Wet van 20-05-2015, Stb. 2015, 238

Wet tot wijziging van enige onderwijswetten in verband met het invoeren van de verplichting voor scholen zorg te dragen voor de veiligheid op school

Met deze wet worden schoolbesturen in het funderend onderwijs, dus in het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs, verplicht om zorg te dragen voor een veilige schoolomgeving waarbij aandacht wordt besteed aan pesten. Hiertoe regelt het wetsvoorstel drie concrete verplichtingen:

  • het voeren van veiligheidsbeleid dat naast de sociale veiligheid ook de psychische en de fysieke veiligheid omvat;
  • het beleggen van de taken: coördineren van het beleid ten aanzien van pesten en fungeren als aanspreekpunt in het kader van pesten bij een persoon;
  • de monitoring van de sociale veiligheid van leerlingen, zodanig dat het een actueel en representatief beeld geeft. Hieronder valt ook het welbevinden van leerlingen.

Schoolbesturen worden verplicht om zorg te dragen voor de veiligheid op al hun scholen voor al hun leerlingen en om pesten actief tegen te gaan. Het gaat hierbij om een vergaande inspanningsverplichting voor scholen om zorg te dragen voor de veiligheid van leerlingen en een veilig schoolklimaat op hun scholen. Voor veel schoolbesturen betekent een wettelijke explicitering van de verantwoordelijkheid voor veiligheid niets nieuws. Zij voeren al een veiligheidsbeleid met hun scholen. Volgens het kabinet beperken deze afspraken zich echter vaak tot een verzameling van protocollen en verworden ze tot een papieren tijger. De plannen gaan onvoldoende in op de implementatie van veiligheidsbeleid. Monitoring van de veiligheidsbeleving van leerlingen is essentieel bij de beoordeling van het veiligheidsbeleid. Een school kan alleen beleid voeren als zij inzicht heeft in de feitelijke en ervaren veiligheidsbeleving en het welbevinden van leerlingen. Mede door de verplichte monitoring komen de (geanonimiseerde en geaggregeerde) gegevens ter beschikking van de inspectie. Door wettelijke verankering komt de inspectie in de positie om effectief toezicht te houden op de sociale veiligheid op scholen, en indien daar aanleiding toe is, kan zij handhavend optreden.


Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 26-06-2015, Stb. 2015, 282

Besluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 4 juni 2015 tot wijziging van enige onderwijswetten in verband met het invoeren van de verplichting voor scholen zorg te dragen voor de veiligheid op school (Stb. 2015, 238)

—Deze wet treedt, met uitzondering van de artikelen IV en V, in werking met ingang van 1 augustus 2015.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.