Stb. 2017, 242 Screening wapenbezit

Wet van 29-05-2017, Stb. 2017, 242

Wet houdende wijziging van de Wet wapens en munitie, de Flora- en faunawet en de Wet natuurbescherming in verband met de versterking van het stelsel ter beheersing van het legaal wapenbezit

—Deze wet strekt tot wijziging van de Wet wapens en munitie, de Flora- en faunawet en de Wet natuurbescherming. Aanleiding is het feit dat gebleken is dat het huidige stelsel van bevoegdheidsdocumenten voor het bezit van vuurwapens en munitie nog onvoldoende veiligheidsmechanismen bevat ten aanzien van de vraag of iemand een wapen blijvend kan worden toevertrouwd. De onderhavige wijziging in het stelsel ter beheersing van legaal wapenbezit, strekt er toe verdergaand te waarborgen dat legale wapens alleen in handen komen en zijn van diegenen die kunnen omgaan met de vergaande verantwoordelijkheid die wapenbezit, en dan met name van vuurwapens, met zich brengt. Dit resulteert in een verzwaarde screening voor wapenbezitters. De verzwaarde screening bestaat uit de volgende elementen:

  • a. een verplichte aanvraag in persoon, met een verplichte psychologische test en opgave van referenten, alsmede persoonlijke aanwezigheid bij controle op de opslagmogelijkheden voor wapens in het huis of bedrijf van de aanvrager;
  • b. een controle op verplichte psychiatrische opnames in het verleden bij de aanvraag;
  • c. een doorlopende controle op psychiatrische opnames voor houders van een bevoegd­heids­document.

Het accent voor de beoordeling of er reden is om te vrezen dat aan de aanvrager het onder zich hebben van wapens of munitie niet kan worden toevertrouwd, verschuift in de aanvraagprocedure van de verlofverlener naar de aanvrager. De plicht om de korpschef op diverse manieren te informeren, komt meer dan voorheen bij de aanvrager te liggen. Dit betreft een uitgebreide en actieve informatieplicht. Als de aanvrager niet bereid of in staat is hieraan mee te werken of te voldoen, wordt het bevoegd­heids­document niet verstrekt. Bij amendement is aan het oorspronkelijke voorstel toegevoegd dat een veroordeling in het verleden (tot acht jaren terug) voor bepaalde – geweldsgerelateerde – delicten altijd leidt tot een afwijzing van het verzoek om een wapenvergunning of een jachtakte. Bij deze delicten is als uitgangspunt genomen dat deze misdrijven in het bijzonder blijk geven van agressie, dan wel dat de inzet van een wapen hierbij extra gevaarzettend zou zijn geweest.


Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 19-08-2017, Stb. 2017, 322

Besluit tot vaststelling van het tijdstip van gedeeltelijke inwerkingtreding van de Wet van 29 mei 2017 tot wijziging van de Wet wapens en munitie, de Flora- en faunawet en de Wet natuurbescherming in verband met de versterking van het stelsel ter beheersing van het legaal wapenbezit (Stb. 2017, 242)

Artikel I, onderdeel Ba, artikel III, onderdelen 0A en Aa, en artikel V, onderdeel B, treden in werking met ingang van 01-09-2017.


Inwerkingtredingsbesluit van 14-02-2018, Stb. 2018, 69

Besluit van 14-02-2018 tot vaststelling van het tijdstip van gedeeltelijke inwerkingtreding van de Wet van 29 mei 2017 tot wijziging van de Wet wapens en munitie, de Flora- en faunawet en de Wet natuurbescherming in verband met de versterking van het stelsel ter beheersing van het legaal wapenbezit (Stb. 2017, 242)

Artikel I, onderdeel C, met uitzondering van artikel 7a, tweede en derde lid, treedt in werking m.i.v. 01-03-2018. Het gedeelte dat in werking treedt op 1 maart 2018 betreft de verplichting voor het Openbaar Ministerie om de korpschef te informeren over bij het OM bekende maatregelen opgelegd onder de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen aan aanvragers van een wapenvergunning of jachtakte (artikel 7a, eerste lid, van de Wet wapens en munitie) en het regime voor de verwerking van persoonsgegevens hierbij (artikel 7b van de Wet wapens en munitie).


Inwerkingtredingsbesluit van 23-04-2019, Stb. 2019, 172

Besluit tot vaststelling van de tijdstippen van gedeeltelijke inwerkingtreding van de Wet van 29 mei 2017 tot wijziging van de Wet wapens en munitie, de Flora- en faunawet en de Wet natuurbescherming in verband met de versterking van het stelsel ter beheersing van het legaal wapenbezit (Stb. 2017, 242)

Artikel I, onderdeel C, voor zover het betreft artikel 7a, tweede en derde lid, treedt in werking met ingang van 01-05-2019. Dit gedeelte betreft de verplichting van het OM om de korpschef te informeren over bij het OM bekende maatregelen opgelegd onder de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen aan houders van een wapenvergunning of jachtakte.


Inwerkingtredingsbesluit van 20-09-2019, Stb. 2019, 307

Besluit tot vaststelling van het tijdstip van gedeeltelijke inwerkingtreding van de Wet van 29 mei 2017 tot wijziging van de Wet wapens en munitie, de Flora- en faunawet en de Wet natuurbescherming in verband met de versterking van het stelsel ter beheersing van het legaal wapenbezit (Stb. 2017, 242)

Met ingang van 01-10-2019 treden in werking:

  • artikel I, onderdelen A en B;
  • artikel III, onderdeel A, met uitzondering van artikel 3.28a, vierde lid;
  • artikel III, onderdeel B; 
  • artikelen IV;
  • artikel VI.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.