Stb. 2012, 462 Sanctiebeleid SZW

Wet van 4-10-2012, Stb. 2012, 462

Wet (04-10-2012) aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving

—Deze wet beoogt uitvoering te geven aan een strenger frauderegime voor zowel de sociale zekerheid als de arbeidswetgeving. Het algemene uitgangspunt is dat sancties onlosmakelijk verbonden zijn met de solidariteit in de sociale zekerheid en arbeidsregelingen. Fraude mag daarom niet lonen en zwaardere sancties moeten preventief werken. Zwaardere sancties zijn geen doel op zichzelf. De maatregel betreft onder meer het verplichten van gemeenten tot het opleggen van terug- en invordering, het verhogen van de bestuurlijke boeten bij fraude met uitkeringen en kinderopvangtoeslag en herinvoering van het instrument van de bestuurlijke boete voor gemeenten in de WWB, IOAW en IOAZ. De regering is van mening dat bij recidive van uitkeringsfraude andere maatregelen noodzakelijk en gepast zijn. Bij recidive volgt daarom wederom terugvordering van het ten onrechte genoten voordeel en een bestraffing in de vorm van een bestuurlijke boete van in beginsel 150 procent van het benadelingsbedrag (of een strafrechtelijke sanctie). Deze zelfde lijn geldt voor herhaalde recidive. Bij recidive wordt bovendien het tijdelijk buiten werking stellen van de beslagvrije voet bij het verrekenen van de boete gelegitimeerd. Deze verrekening impliceert dat de uitkeringsgerechtigde tijdelijk een nihil-uitkering ontvangt. Dit laat onverlet de rechten en plichten die uit de betreffende uitkeringswet voortvloeien. Bij amendement is de verplichting tot buiten werking stelling van de beslagvrije voet in de bijstand komen te vervallen en is dit een discretionaire bevoegdheid van het college van B&W en de Sociale verzekeringsbank geworden.
De regering gaat bij de definitie van recidive uit van clusters van wetten. Dit betekent dat er bijvoorbeeld sprake is van recidive als iemand eerst fraudeert met zijn WW-uitkering en daarna binnen de recidivetermijn met zijn ZW-uitkering.
De regering voert verder verschillende maatregelen in om fraude met de kinderopvangtoeslag tegen te gaan.De controle bij het aanvragen van kinderopvangtoeslag wordt aangescherpt. Ook zal de regering de sancties bij fraude (naast het terugvorderen van het fraudebedrag) verzwaren. Als het bij fraude met de kinderopvangtoeslag om grote bedragen gaat, volgt strafrechtelijke afdoening.
 

Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 11-10-2012, Stb. 2012, 498

Besluit (11-10-2012) tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZWwetgeving (Stb. 2012, 462)

—De Wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2013.
 

Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.