Stb. 2018, 172 Huurcommissie en verhuurderbijdrage

Wet van 06-06-2018, Stb. 2018, 172

Wet tot wijziging van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte in verband met een verdere modernisering van de Huurcommissie en met de introductie van een verhuurderbijdrage

—Deze wet beoogt in de eerste plaats de positie van de Huurcommissie verder te verstevigen door de taken van de Huurcommissie uit te breiden. Aan de onderwerpen die aan de Huurcommissie kunnen worden voorgelegd, worden de geschillen die voortvloeien uit klachten van huurders over de door de verhuurders geleverde producten en verrichte diensten toegevoegd. Op dit moment hebben huurders wanneer de klacht niet, of niet naar tevredenheid wordt behandeld, alleen de mogelijkheid om rechtstreeks naar de rechter te stappen. Het moeten klachten betreffen die te maken hebben met de huurcontractuele relatie tussen huurder en verhuurder. Er is een maximumtermijn opgenomen van een jaar tussen het indienen van het verzoek en de (klachtwaardige) gedraging.

Naast uitbreiding van taken wordt ook de financieringsstructuur herzien. Er moet een bekostigingsstructuur komen die solide en toekomstbestendig is. Die ontbreekt nu. De nieuwe bekostigingsstructuur bestaat uit een aantal maatregelen, te weten:

  • er wordt een vaste bijdrage van verhuurders geïntroduceerd;
  • het onderscheid natuurlijke persoon/rechtspersoon bij verhuurders komt te vervallen;
  • het voorschotbedrag voor de leges voor verhuurders wordt verlaagd (bij algemene maatregel van bestuur);
  • er komt een gedifferentieerd legestarief voor veelgebruikers (met een hardheidsclausule). 

Verder worden nog twee maatregelen getroffen waarmee de Huurcommissie beter in staat wordt gesteld om de dienstverlening af te stemmen op de omstandigheden bij het geschil. De eerste houdt in dat de Huurcommissie gaat starten met bemiddelen en de tweede dat de Huurcommissie bij sommige geschillen zal gaan werken met drempelbedragen.

Tot slot bevat de wet nog een aantal aanpassingen die de governance beogen te moderniseren. Een ziet op de benoemingsprocedure voor de onafhankelijke leden van de Raad van Advies en zittingsleden. Deze procedures worden meer open ingericht. Daarnaast wordt de betrokkenheid van koepelorganisaties vergroot via de Raad van Advies.

Inwerkingtreding op een bij kb te bepalen tijdstip.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.