Stb. 2015, 477 Restmechanismen straftribunalen

Wet van 01-12-2015, Stb. 2015, 477

Wet houdende bepalingen verband houdende met de instelling van de rechtsopvolgers van in Nederland gevestigde internationale of geïnternationaliseerde straf-tribunalen (Uitvoeringswet restmechanismen straftribunalen)

—Deze wet bevat bepalingen in verband met de instelling van de rechtsopvolgers van in Nederland gevestigde internationale of geïnternationaliseerde straftribunalen. Sinds de jaren ’90 van de vorige eeuw zijn in Nederland de volgende internationale of geïnternationaliseerde ad hoc-straftribunalen gevestigd:

  • het Joegoslavië Tribunaal;
  • het Rwanda Tribunaal;
  • het Speciaal Hof voor Sierra Leone;
  • het Speciaal Tribunaal voor Libanon.

Deze tribunalen hebben een tijdelijk karakter. Voor het Speciaal Hof voor Sierra Leone geldt dat het zijn werkzaamheden inmiddels heeft beëindigd. Voor het uitvoeren van resttaken is het opgevolgd door het Residual Special Court for Sierra Leone. Ook voor het Joegoslavië Tribunaal, het Rwanda Tribunaal en het Speciaal Tribunaal voor Libanon geldt dat zij op enig moment in de toekomst hun werkzaamheden zullen afronden en de resttaken volledig kunnen overdragen aan zogenaamde restmechanismen. Bij de taken waarmee de restmechanismen zijn belast, moet met name worden gedacht aan het opsporen en vervolgen van voortvluchtigen, berechting in hoger beroep, bescherming van slachtoffers en getuigen, eventuele herzieningsprocedures, het toezien op de tenuitvoerlegging van vonnissen en het beheer van de archieven van de tribunalen. Voor deze taken zijn geen permanent functionerende tribunalen meer nodig. Naar het zich laat aanzien zullen alleen de griffies van de restmechanismen permanent bemand zijn en zullen de rechters slechts naar Nederland komen indien een zaak zich aandient. De Nederlandse regelgeving die de vestiging en het functioneren van het Joegoslavië Tribunaal, het Rwanda Tribunaal en het Speciaal Hof voor Sierra Leone in Nederland mogelijk maakte, is opgenomen in drie verschillende wetten. Thans is de gelegenheid benut om voor de vestiging en het kunnen functioneren van de rechtsopvolgers van het Joegoslavië Tribunaal, het Rwanda Tribunaal en het Speciaal Hof voor Sierra Leone de bepalingen in één wet te vervatten, die tevens de basis zal kunnen vormen voor eventuele toekomstige restmechanismen.

Inwerkingtreding op een bij kb te bepalen tijdstip.


Besluit

Besluit van 14-03-2016, Stb. 2016, 105

Aanwijzing restmechanismen

Besluit houdende uitvoering van artikel 2 van de Uitvoeringswet restmechanismen straftribunalen

—Voor het Joegoslavië Tribunaal, het Rwanda Tribunaal en het Speciaal Hof voor Sierra Leone zijn in 2010 zogenaamde restmechanismen opgericht die zijn belast met de resttaken van deze tribunalen. De Uitvoeringswet restmechanismen straftribunalen (Stb. 2015, 477) maakt de vestiging en het functioneren van de restmechanismen in Nederland mogelijk. Op grond van artikel 2 van die wet worden in dit besluit als restmechanismen waarop de wet van toepassing is, aangewezen:

  • het Internationaal Restmechanisme voor Straftribunalen, ingesteld bij resolutie 1966 (2010) van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties van 22 december 2010;
  • het Restmechanisme voor het Speciaal Hof voor Sierra Leone, ingesteld bij een op 11 augustus 2010 tot stand gekomen verdrag tussen de Verenigde Naties en Sierra Leone.

Inwerkingtreding met ingang van 01-04-2016.


Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 14-03-2016, Stb. 2016, 106

Besluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Uitvoeringswet restmechanismen straftribunalen (Stb. 2015, 477)

—De wet treedt in werking met ingang van 01-04-2016, met uitzondering van artikel 14.


Inwerkingtredingsbesluit van 28-03-2018, Stb. 2018, 181

Besluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel 14 van de Wet van 2 december 2015, houdende bepalingen verband houdende met de instelling van de rechtsopvolgers van in Nederland gevestigde internationale of geïnternationaliseerde straftribunalen (Stb. 2015, 477)

—Artikel 14 van de wet treedt in werking met ingang van 01-07-2018.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.