Stb. 2013, 334 Registratie schoolverzuim

Wet en inwerkingtredingsbesluit van 18-7-2009, Stb. 2009, 334 en 335

Wet tot wijziging van de Leerplichtwet 1969, de Wet educatie en beroepsonderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet verzelfstandiging informatiseringsbank en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met onder meer het vereenvoudigen van de procedure voor verzuimmelding

—De volgende onderwerpen worden geregeld:

  • het melden van relatief verzuim op grond van de Leerplichtwet 1969 (Lpw 1969) en van verzuim op grond van de regelgeving inzake de regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten (rmc-regelgeving), door scholen en instellingen aan gemeenten met behulp van een uniforme meldprocedure via de Informatie Beheer Groep (IB-Groep);
  • uitbreiding van de gegevensverstrekking door de IB-Groep uit het basisregister onderwijs (Bron) aan de gemeenten;
  • het vervallen van de bepalingen in de Lpw 1969 en in de rmc-regelgeving die de scholen en instellingen verplichten de gemeenten melding te doen van de in- of uitschrijving van een leerling of deelnemer en uitbreiding van de gegevensset die door instellingen voor beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (bve) voor opname in het Bron aan de IB-Groep wordt verstrekt.

De aanpassingen moeten zorgen voor stroomlijning van de informatieverstrekking tussen scholen en instellingen enerzijds en gemeenten anderzijds over (relatief) verzuim en in- en uitschrijvingen van jongeren die vallen onder de Lpw 1969 of de rmc-regelgeving. Daarmee worden gemeenten beter in staat gesteld adequaat in te spelen op (relatief) verzuim en uitschrijvingen en wordt een slagvaardiger aanpak van het voortijdig schoolverlaten mogelijk.

Inwerkingtreding voor een groot deel op 1-8-2009. De inwerkingtredingsdatum van 1 augustus 2009 geldt in beginsel niet voor het primair onderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs. Voor deze sectoren zal inwerkingtreding pas plaatsvinden nadat de registratie in het basisregister onderwijs van de betrokken leerlingen is voltooid, naar verwachting niet vóór 2011.
 

Inwerkingtredingsbesluit van 31 mei 2013, Stb. 2013, 204

Inwerkingtreding

Besluit houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I, onderdeel B, van de Wet van 18 juli 2009 tot wijziging van de Leerplichtwet 1969, de Wet educatie en beroepsonderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met onder meer het vereenvoudigen van de procedure voor verzuimmelding (Stb. 2009, 334)

—Dit artikel treedt in werking met ingang van 1 juli 2013. Hiermee is voor scholen en instellingen in het bekostigd primair onderwijs (po), (voortgezet) speciaal onderwijs ((v) so), en bekostigd en niet-bekostigd voortgezet onderwijs (vo) en beroepsonderwijs- en volwasseneneducatie (bve), de plicht om in- en uitschrijvingen van leerlingen en studenten te melden aan gemeenten komen te vervallen. Inwerkingtreding was tot op heden uitgesteld op het verzoek van gemeenten om daarmee te wachten tot de invoering van de plicht voor instellingen in het bve om een locatiecode toe te voegen aan de set studentgegevens die wordt geleverd aan het Basisregister onderwijs (Bron). Op 1 januari 2013 is de Wet van 21 mei 2012 tot wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met het invoeren van een locatiecode (Stb. 2012, 354) in werking getreden; om die reden is nu (op het eerstvolgende vaste verandermoment) ook artikel I, onderdeel B, in werking getreden.
 

Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.