Stb. 2018, 115 Rechtstreeks geautomatiseerde toegang Wivd

Besluit van 18 april 2018, Stb. 2018, 115

Besluit houdende regels inzake technische en organisatorische maatregelen met betrekking tot rechtstreeks geautomatiseerde toegang van de inlichtingen- en veiligheids­diensten tot de gegevens verwerkt door informanten dan wel door ambtenaren van politie, van de Koninklijke marechaussee en van de rijks­belasting­dienst (Besluit maatregelen rechtstreeks geautomatiseerde toegang inlichtingen- en veiligheids­diensten)

In artikel 39, eerste lid, van de Wet op de inlichtingen- en veiligheids­diensten 2017 is de algemene bevoegdheid van de diensten geregeld om zich bij de uitvoering van hun taak, dan wel ter ondersteuning van een goede taakuitvoering, voor het verzamelen van gegevens zich te wenden tot bestuursorganen, ambtenaren en voorts eenieder die geacht wordt de benodigde gegevens te kunnen verstrekken. In artikel 39, derde lid, van de wet zijn de mogelijkheid tot verstrekking van geautomatiseerde gegevens­bestanden en rechtstreeks geautomatiseerde toegang tot gegevens benoemd. In artikel 39, vierde lid, van de wet is bepaald dat bij of krachtens algemene maatregel van bestuur nadere regels worden gesteld met betrekking tot de te treffen technische en organisatorische maatregelen inzake rechtstreeks geautomatiseerde toegang. Onderhavig besluit voorziet daarin. De primaire focus van de maatregelen die in dit besluit zijn voorgeschreven richt zich op maatregelen aan de zijde van de persoon of instantie die rechtstreeks geautomatiseerde toegang verleent aan de diensten tot de door hem verwerkte gegevens (de toegangverlener), teneinde de vertrouwelijkheid van de bevragingen door de diensten te waarborgen. Het is noodzakelijk dat bij de toegangverlener wordt voorzien in adequate beveiliging­smaatregelen teneinde een inbreuk op de vertrouwelijkheid van deze gegevens te voorkomen en, voor zover een dergelijke inbreuk wel heeft plaatsgevonden, te voorzien in maatregelen waarmee op een snelle en adequate wijze kan worden gereageerd. Daartoe strekt een aantal maatregelen in dit besluit.

Naast maatregelen aan de kant van de toegang­verlener zal ook aan de kant van de diensten voorzien dienen te worden in de nodige maatregelen teneinde te verzekeren dat de bevraging slechts plaatsvindt door (of voor) degene die de desbetreffende informatie nodig heeft voor diens taakuitvoering en dat bevragingen (en de resultaten daarvan) worden vastgelegd (in verband met interne controle en het toezicht door de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheids­diensten). In onderhavig besluit zijn dan ook enkele bepalingen gesteld ter zake van de te treffen technische en organisatorische maatregelen aan de kant van de diensten (artikel 5). Deze zien met name op het gebruik dat gemaakt wordt van de mogelijkheid tot rechtstreeks geautomatiseerde toegang.


Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 18-04-2018, Stb. 2018, 119

Besluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van enkele algemene maatregelen van bestuur

—Het Besluit maatregelen rechtstreeks geautomatiseerde toegang inlichtingen- en veiligheids­diensten treedt in werking met ingang van 01-05-2018.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.