Stb. 2016, 215 Rechten van gehandicapten: Wgbh/cz en Kieswet

Wet van 14-04-2016, Stb. 2016, 215 en inwerkingtredingsbesluit van 01-01-2016, Stb. 2016, 216

Wet tot uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169)

—Deze wet bevat de wetswijzigingen die nodig zijn om het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap te kunnen bekrachtigen. Het gaat om wijzigingen van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (Wgbh/cz) en van de Kieswet. Het oorspronkelijke wetsvoorstel betrof aanvankelijk alleen de verplichting tot het treffen van doeltreffende aanpassingen in een concreet geval. Deze verplichting is afhankelijk van de specifieke situatie en bestaat niet als het een onevenredige belasting vormt. Daarnaast is bij amendement een norm in de wet verankerd die tot doel heeft (geleidelijk aan) algemene toegankelijkheid te bewerkstelligen (artikel 2a). De Wgbh/cz richt zich daarmee derhalve ook op algemene maatregelen die zijn gericht op toegankelijkheid voor een brede groep. Hiermee wordt gedoeld op het aanpassen van materiële en immateriële condities, waaronder ook informatie en communicatie, op zo’n manier dat de toegankelijkheid voor een zo divers mogelijke doelgroep gegarandeerd wordt. Afwijking van de norm tot het zorg dragen voor algemene toegankelijkheid is mogelijk als dat een onevenredige belasting vormt. Het treffen van voorzieningen in een individueel geval wordt gezien als aanvulling op algemene voorzieningen wanneer die algemene maatregelen niet voldoende zijn. Bij amvb zullen nadere regels worden vastgesteld met betrekking tot onder meer de geleidelijke verwezenlijking van algemene toegankelijkheid, het treffen van voorzieningen van eenvoudige aard en de evenredigheid van de belasting.

De Wgbh/cz wordt verder gewijzigd in die zin dat die wet wordt uitgebreid met het terrein goederen en diensten. Het terrein goederen en diensten omvat niet het ontwerpen en produceren van goederen en diensten.

De wet wijzigt verder de Kieswet zodanig dat in beginsel alle stemlokalen in de gemeente zo moeten zijn gelegen en ingericht, dat kiezers met een lichamelijke beperking zoveel mogelijk zelfstandig hun stem kunnen uitbrengen.


Inwerkingtreding

Inwerkingtreding met ingang van 14-06-2016, met uitzondering van artikel I, onderdeel C, artikel 2a, eerste en tweede lid, dat op 01-01-2017 in werking treedt of op een bij kb te bepalen eerder tijdstip.


Inwerkingtredingsbesluit van 25-09-2018, Stb. 2018, 336

Besluit houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel II van de wet van 14 april 2016 tot uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169) (Stb. 2016, 215)

—Artikel II treedt in werking met ingang van 01-01-2019. Dat artikel strekt tot wijziging van artikel J 4 van de Kieswet. Deze wijziging regelt dat burgemeester en wethouders er zorg voor dragen dat alle in de gemeente aangewezen stemlokalen zodanig zijn gelegen en zo zijn ingericht en uitgerust dat kiezers met lichamelijke beperkingen zoveel mogelijk hun stem zelfstandig kunnen uitbrengen. Als burgemeester en wethouders hier niet aan voldoen, dienen zij de gemeenteraad te informeren over de reden hiervoor.
 

Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.