Stb. 2015, 154 Quotum arbeidsbeperkten

Wet van 01-04-2015, Stb. 2015, 154 en inwerkingtredingsbesluit van 14-04-2015, Stb. 2015, 156

Wet tot wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met een heffing bij het niet voldoen aan de quotumdoelstelling (Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten)

De ambitie achter de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten ligt in het verlengde van de ambitie van de Participatiewet, de ambitie in het Regeerakkoord, de afspraken uit het Sociaal akkoord en de begrotingsafspraken 2014. De Participatiewet en de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten hangen nauw met elkaar samen. Met de Participatiewet schept de regering het kader voor een activerender stelsel dat kansen biedt aan mensen met een arbeidsbeperking. De Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten introduceert een quotumheffing waarmee werkgevers gestimuleerd worden om meer mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Deze werkt als spreekwoordelijke stok achter de deur. Op het moment dat het aantal afgesproken banen voor mensen met een arbeidsbeperking niet voldoende is toegenomen, zal de quotumheffing ingaan. De quotumheffing gaat echter pas in nadat hiertoe in de ministerraad wordt besloten. Voordat dit besluit wordt genomen, zal het kabinet eerst overleggen met de sociale partners en de VNG. In de besluitvorming wordt rekening gehouden met o.a. monitorgegevens en verklarende factoren, zoals conjunctuur, regionale arbeidsmarktvraag en -aanbod, omvang en definiëring doelgroep. Omdat het activeren van het quotum grote gevolgen heeft voor werkgevers en werknemers en de criteria van te voren niet geheel duidelijk zijn, is bij amendement de betrokkenheid van de beide Kamers bij de besluitvorming gewaarborgd door de Kamers de gelegenheid te geven zich over de ministeriële regeling uit te spreken door middel van een voorhangprocedure. Bij amendement is tevens toegevoegd dat per algemene maatregel van bestuur vastgesteld wordt hoe en waartoe de middelen van de quotumheffing worden ingezet. Zo wordt het inzichtelijker in hoeverre de middelen besteed worden aan uitkeringskosten en re-integratievoorzieningen.
Als de quotumheffing in werking is getreden, dan wordt niet meer jaarlijks gemonitord of de banenafspraak wordt gerealiseerd. Is de banenafspraak in enig jaar niet gerealiseerd en is de quotumheffing geactiveerd, dan blijft de quotumheffing geactiveerd. Slechts bij wetswijziging kan de quotumheffing worden ingetrokken. Met de in de Eerste Kamer aangenomen motie-Elzinga wordt de regering verzocht deze wet twee jaar na de inwerkingtreding van de quotumheffing te evalueren, en daarbij een aantal aspecten te betrekken, zoals het aantal extra banen voor de doelgroep, het aantal heffingen, de hoogte van de heffing in relatie tot het gedragseffect en de mogelijke verdringing in relatie tot de doelgroepdefinitie.

Inwerkingtreding 1 mei 2015.
 

Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.