Stb. 2012, 65 Prejudiciële vragen aan de Hoge Raad

Wet van 9-2-2012, Stb. 2012, 65

Wet tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Wet op de rechterlijke organisatie in verband met de invoering van de mogelijkheid tot het stellen van prejudiciële vragen aan de civiele kamer van de Hoge Raad

—Met deze wet wordt een prejudiciële procedure bij de civiele kamer van de Hoge Raad geïntroduceerd. Het is één van de voorstellen die de Commissie Hammerstein deed in haar rapport ‘Versterking van de cassatierechtspraak’ uit maart 2008. De rechter krijgt de bevoegdheid om prejudiciële vragen aan de Hoge Raad te stellen over twee soorten zaken, massavorderingen en massarechtsvragen, die tegelijkertijd in talrijke feitelijk vergelijkbare geschillen aan de orde zijn en waar de rechtseenheid eveneens gediend is met een spoedig antwoord.

Dat de Hoge Raad eerder in beeld komt, acht minister Opstelten van Justitie wenselijk om de rechter zo gericht en tijdig mogelijk te kunnen inzetten.

Het snel duidelijkheid krijgen van de Hoge Raad in zaken van massavorderingen kan bijdragen aan de bereidheid van een schadeveroorzaker om over een collectieve schikking te praten en kan richtinggevend zijn voor partijen die al over zo’n schikking in onderhandeling zijn. Indien de beantwoording van een belangrijke rechtsvraag ‘meegenomen’ is in de schikking, komt dat de kwaliteit daarvan ten goede, kan het de acceptatie daarvan vergroten en eventuele onrust later over de inhoud van de schikking voorkomen. De procedure wordt (anders dan eerst de bedoeling was van de minister) nu dus ook opengesteld in het geval in vele zaken en procedures een nieuwe, nog niet beantwoorde rechtsvraag aan de orde is, zoals een vraag over de uitleg van nieuwe wetgeving. Gemeenschappelijk aan de mogelijkheid om bij massavorderingen een prejudiciële vraag te stellen is dat daarmee vermeden kan worden dat rechtsvragen, waarvan aannemelijk is dat er een maatschappelijk behoefte bestaat aan een richtinggevende uitspraak van de Hoge Raad, de cassatierechter niet of niet tijdig bereiken. Een spoedige beantwoording kan ook in deze gevallen het instellen of het voortzetten van mogelijk vele individuele procedures overbodig maken, het voorkomt dat rechters in identieke zaken tegenstrijdige uitspraken wijzen en bevordert dus de rechtseenheid en draagt ook in deze zaken bij aan een meer optimale vervulling van de rechtsvormende taak van de civiele kamer in zaken waar de maatschappelijke behoefte aan een antwoord groot is.

De Hoge Raad is niet gebonden aan de voorgelegde feiten. Dit laat onverlet dat de Hoge Raad bij zijn beantwoording in beginsel zal uitgaan van de feiten die door de rechter die de vragen stelt, zijn vastgesteld.

In het wetsvoorstel zijn twee weigeringsgronden opgenomen die de Hoge Raad maximale vrijheid bieden: de Hoge Raad ziet af van beantwoording indien hij oordeelt dat de vraag zich niet voor beantwoording bij wijze van prejudiciële beslissing leent of de vraag van onvoldoende gewicht is om beantwoording te rechtvaardigen. De Hoge Raad kan met verwijzing naar deze gronden en zonder nadere motivering van beantwoording afzien. Maar de Hoge Raad kan ook gemotiveerd van beantwoording afzien en zo in zijn uitspraken meer concrete afwijzingsgronden ontwikkelen.
 

Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 18-4-2012, Stb. 2012, 166

Besluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet prejudiciële vragen aan Hoge Raad

—De Wet prejudiciële vragen aan de Hoge Raad (Stb. 2012, 65) treedt in werking met ingang van 1 juli 2012.
 

Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.