Stb. 2014, 354 Positie en toezicht advocatuur

Wet van 01-10-2014, Stb. 2014, 354

Wet tot aanpassing van de Advocatenwet, de Wet op de rechtsbijstand en de Wet tarieven in burgerlijke zaken in verband met de positie van de advocatuur in de rechtsorde

Deze wet strekt tot een stevigere positionering van de advocaat en het toezicht op advocaten. In de gewijzigde Advocatenwet worden onder meer de kernwaarden (onafhankelijkheid, partijdigheid, deskundigheid, integriteit en vertrouwelijkheid) opgenomen en wordt de geheimhoudingsplicht van advocaten wettelijk verankerd. Daarnaast wordt de deken op grond van de nieuwe Advocatenwet de toezichthouder. De deken beschikt over de bevoegdheden uit de Awb en kan overtredingen van normen bestuursrechtelijk handhaven (boete en last onder dwangsom). Er komt een college van toezicht dat gaat controleren hoe de dekens toezicht houden en klachten behandelen. Daarin zullen drie leden plaatsnemen, met de algemeen deken als voorzitter. De algemeen deken wordt als voorzitter de schakel tussen de lokale dekens en het zogenaamde systeemtoezicht dat het college straks uitoefent. Het college bepaalt het toezichtsbeleid en de eisen waaraan dat toezicht moet voldoen. Het doet aanbevelingen aan lokale dekens, controleert hun werk en rapporteert jaarlijks over de resultaten. De lokale dekens kunnen dus vanaf 2015 niet langer ieder hun eigen regels maken, waardoor het toezicht ‘transparanter en uniformer’ moet worden.
De nieuwe wet maakt het verder onder meer mogelijk om advocaten die niet duurzaam en stelselmatig het beroep van advocaat uitoefenen te schrappen. Advocaten die strafrechtelijk zijn veroordeeld of in voorlopige hechtenis zijn geplaatst, kunnen worden geschorst, en het toepassingsbereik voor het spoedshalve kunnen schorsen van een advocaat wordt verruimd. Daarnaast komen er regels ter verbetering van het kennisniveau en voor de klachten- en geschillenbeslechting in gevallen van geschillen tussen advocaten en hun cliënten.


Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 10-11-2014, Stb. 2014, 429

Besluit van 10 november 2014, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet positie en toezicht advocatuur

—De wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.