Stb. 2017, 22 Positie bedrijfsartsen

Wet van 25-01-2017, Stb. 2017, 22

Wet tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met de versterking van de betrokkenheid van de werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening, de preventie in het bedrijf of de inrichting van de werkgever, en de randvoorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts

—De bedrijfsgezondheidszorg speelt een rol bij de bevordering van de arbeidsparticipatie van werknemers en het beschermen van hun gezondheid. Sinds het midden van de jaren ‘90 dienen werkgevers zich te laten bijstaan door deskundige ondersteuning bij een aantal specifieke taken zoals de risico-inventarisatie en -evaluatie, verzuimvraagstukken en het uitvoeren van arbeidsgezondheidskundig onderzoek. In veel gevallen betreft het bedrijfsartsen die deze taken uitvoeren. Uit onderzoek blijkt dat rondom de positie van de bedrijfsarts een aantal knelpunten is te constateren. Er zijn onder meer zorgen over de onafhankelijkheid van de bedrijfsarts ten opzichte van de werkgever en er is soms onvoldoende ruimte voor een professionele beroepsuitoefening. Uit onderzoek blijkt dat 67% van alle bedrijfsartsen aangeeft soms of (zeer) vaak het idee te hebben dat werknemers die zij begeleiden in het kader van de verzuimbegeleiding hun onafhankelijke positie niet vertrouwen. Dit is in lijn met de bevindingen van een ledenraadpleging van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) waarbij 61% aangeeft dat de onafhankelijkheid vanwege commerciële belangen de laatste jaren meer onder druk is komen te staan. Gezien de knelpunten is het belangrijk meer garanties te bieden voor een goede beroepsuitoefening door de arbodienstverleners en in het bijzonder bedrijfsartsen die ook zwaarwegende verplichtingen vanuit het medisch domein hebben. Om die reden worden met deze wet in de Arbeidsomstandighedenwet vier specifieke rechten dan wel verplichtingen opgenomen die bijdragen aan de goede beroepsuitoefening van de bedrijfsarts. Het gaat hierbij om:

  • de verplichting van de werkgever om de bedrijfsarts in de gelegenheid te stellen om iedere werkplek te bezoeken;
  • de verplichting van de bedrijfsarts om aan de werknemer, tenzij zwaarwegende argumenten zich hiertegen verzetten, de mogelijkheid van een second opinion te bieden;
  • de verplichting van de bedrijfsarts om een klachtenprocedure te hebben, en
  • het recht van de bedrijfsarts (en de andere arbodeskundigen) om met het medezeggenschapsorgaan overleg te voeren.

De wet regelt dat in de overeenkomst aangaande de bedrijfsarts bijzondere aandacht wordt besteed aan de hiervoor genoemde vier rechten en verplichtingen. Tevens dient bijzondere aandacht besteed te worden aan de reeds in de Arbeidsomstandighedenwet verankerde verplichting van de bedrijfsarts om beroepsziekten te melden bij een door de minister aangewezen instelling, zijnde het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten. In totaal zijn er dus vijf specifieke eisen aangaande de bedrijfsarts die in het basiscontract in het bijzonder dienen te worden belicht en waarvan moet worden aangegeven op welke wijze de bedrijfsarts, met inachtneming van de professionele dienstverlenging, hier uitvoering aan geeft. Bij amvb worden de vijf rechten en verplichtingen nader uitgewerkt.


Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 08-06-2017, Stb. 2017, 254

Besluit van 8 juni 2017 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 25 januari 2017, houdende wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met de versterking van de betrokkenheid van de werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening, de preventie in het bedrijf of de inrichting van de werkgever en de randvoorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts, en enige andere wijzigingen (Stb. 2017, 22)

De wet treedt (met uitzondering van artikel I, onderdelen A, Aa en D) in werking met ingang van 01-07-2017. Artikel I, onderdeel Aa, treedt in werking met ingang van 01-01-2018.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.