Stb. 2016, 248 Pensioeneenheden

Wet van 23-06-2016, Stb. 2016, 248

Wet tot wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met verbetering van premieregelingen (Wet verbeterde premieregeling)

—De huidige pensioenwet eist dat de uitkering, het kapitaal en de premie in het kader van een pensioenovereenkomst worden vastgesteld in een in Nederland wettig betaalmiddel (art. 11 Pw en art. 29 Wvbpr). Ook staat in de wet dat er bij een pensioen sprake is van een geldelijke, vastgestelde uitkering voor de werknemer. Dat betekent dus dat niet alleen benadrukt wordt dat het om een pensioen in Nederlandse valuta (geldelijk) gaat, maar ook dat de hoogte van de pensioenuitkering vanaf de pensioendatum niet meer kan fluctueren (vastgestelde uitkering). Initiatiefnemer Kamerlid Lodders creëerde met zijn voorstel voor een Wet uitbetaling pensioen in pensioeneenheden de mogelijkheid voor een flexibel pensioen. Die houdt in dat het pensioen in de uitkeringsfase van een premie- of kapitaalovereenkomst doorbelegd kan worden en dat niet op een bepaald moment overgegaan dient te worden tot het aankopen van een levenslange pensioenuitkering. Daartoe wordt het pensioen uitgedrukt in pensioeneenheden in plaats van in een vast bedrag in euro’s, zoals nu nog door de wet verplicht is. Wanneer er gekozen wordt voor pensioeneenheden, is er de facto geen sprake meer van één vast aankoopmoment, maar wordt de levenslange uitkering in eenheden uitgekeerd, waarbij er in de praktijk sprake is van volledig doorbeleggen. Eenheden die niet omgezet worden in geld (de pensioenuitkering) worden doorbelegd tot op het moment waarop ze nodig zijn. Concreet betekent dit dat een deelnemer ervoor kan kiezen om zijn pensioen geheel of gedeeltelijk op te bouwen in pensioeneenheden. Bij aanvang of beëindiging van zijn deelneming, en uiterlijk op de pensioeningangsdatum heeft hij de mogelijkheid het gespaarde kapitaal om te zetten naar pensioeneenheden. Wanneer dat laatste plaatsvindt, kiest de deelnemer dus voor een flexibel pensioen waarvan de waarde in euro’s kan fluctueren.

Tijdens de parlementaire behandeling is het initiatiefwetsvoorstel Wet uitbetaling pensioen in pensioeneenheden samengevoegd met het (regerings-)voorstel voor een Wet variabele pensioenuitkering (Kamerstukken 34 344). Beide voorstellen beoogden doorbeleggen in de uitkeringsfase van premieovereenkomsten mogelijk te maken. Ze verschilden echter qua opzet en in de technische uitwerking. Het regeringsvoorstel beoogde deelnemers aan een premieovereenkomst of een kapitaalovereenkomst de keuzemogelijkheid te bieden van een variabel, risicodragend pensioen. Als de deelnemer hiervoor zou kiezen, varieert zijn pensioen na de pensioendatum mee met het beleggingsrisico, de ontwikkeling van de levensverwachting en het gerealiseerde resultaat op sterfte. Door het wegvallen van de garanties van de pensioenuitvoerder kan een groter deel van het vermogen in zakelijke waarden worden belegd en kunnen dergelijke beleggingen ook na de pensioendatum worden voortgezet.

De uiteindelijke wet die aldus is gebaseerd op de twee samengevoegde voorstellen biedt thans ruimte voor een pensioen dat wordt gebaseerd op de koerswaarde van pensioeneenheden en daarnaast voor andere vormen van een variabel (risicodragend) pensioen waarop het regeringsvoorstel zag. Deelnemers met een premieregeling moeten bewust en expliciet kiezen voor een risicodragend variabel pensioen. Zo niet, dan dient de pensioenuitvoerder voor betrokkene een vast pensioen uit te voeren, dan wel – als de uitvoerder geen vast pensioen aanbiedt – de pensioenaanspraken van de betrokken deelnemer over te dragen aan een pensioenuitvoerder die wel een vast pensioen aanbiedt. Om alle deelnemers de keuze tussen een variabel of een vast pensioen te bieden, is er een beperkt ‘shoprecht’.

Partijen bij een pensioencontract (meestal werkgevers en werknemers) krijgen de optie om een spreiding van mee- en tegenvallers overeen te komen. Tevens biedt de wet aan contractspartijen de optie om – naast een verzekering van het macro langlevenrisico – overeen te komen dat dit risico collectief wordt gedeeld. Contracten voor een variabel pensioen waarin het macro langlevenrisico collectief wordt gedeeld, kunnen ook door een premiepensioeninstelling worden uitgevoerd. De keuzes van contractspartijen voor het (al dan niet) spreiden van financiële mee- of tegenvallers en voor het verzekeren, dan wel collectief delen van het macro langlevenrisico zijn voor de pensioenuitvoerder bindend.

Inwerkingtreding op een bij kb te bepalen tijdstip.


Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 07-07-2016, Stb. 2016, 279

Besluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet verbeterde premieregeling

—De wet treedt in werking m.i.v. 01-09-2016.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.