Stb. 2011, 515 Pensioenadvies

Besluit van 27-10-2011, Stb. 2011, 515

Besluit tot wijziging van het Besluit bekostiging financieel toezicht, het Besluit bestuurlijke boetes financiële sector, het Besluit definitiebepalingen Wft, het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft, het Besluit melding zeggenschap en kapitaalbelang in uitgevende instellingen Wft, het Besluit prudentiële regels Wft en het Besluit toezicht financiële verslaggeving (Wijzigingsbesluit financiële markten 2012)

—Dit besluit maakt deel uit van de Wijzigingscyclus van nationale regelgeving op het terrein van de financiële markten en bevat een aantal wijzigingen van algemene maatregelen van bestuur die hun grondslag hebben in de Wet op het financieel toezicht (Wft) en wijzigt het Besluit toezicht financiële verslaggeving. Onderzoeken van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) naar de kwaliteit van dienstverlening bij tweede pijler pensioenen (pensioenadvisering gericht op werkgevers in het MKB, ten behoeve van het pensioen van de werknemer) hebben laten zien dat het huidige niveau van advisering omtrent pensioenen veelal onvoldoende is. 31 procent van de financiëledienstverleners die adviseert in pensioenen levert zeer slecht advies, 44 procent slecht advies en slechts 25 procent matig tot redelijk. Geen enkele adviseur scoorde goed. Gezien het belang van een goed pensioen is dit een alarmerend resultaat. Zowel de AFM als het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) hebben daarom aangedrongen op een verhoging van de vakbekwaamheidseisen voor pensioenadvisering. Conform het advies van de AFM en het CDFD is overgegaan tot introductie van een module pensioenverzekeringen, naast de reeds bestaande module levensverzekeringen. In dit besluit wordt voorts expliciet vastgelegd dat de Nederlandsche Bank (DNB) en de AFM toezicht uitoefenen op een duidelijk, evenwichtig en verantwoord systeem van bestuur en toezicht bij financiële ondernemingen (corporate governance). In het Bgfo zijn onder meer diverse wijzigingen opgenomen van de provisieregels aangaande beloning door de cliënt, bemiddelen in schadeverzekeringen en ten behoeve van (onder)gevolmachtigde agenten.

Inwerkingtreding op een bij kb te bepalen tijdstip.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.