Stb. 2014, 270 Participatiewet

Wet van 02-07-2014, Stb. 2014, 270 en inwerkingtredingsbesluit van 04-07-2014, Stb. 2014, 271

Wet tot wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere wetten gericht op bevordering deelname aan de arbeidsmarkt voor mensen met arbeidsvermogen en harmonisatie van deze regelingen (Invoeringswet Participatiewet)

De regering wil met de Wet werken naar vermogen (WWNV) bereiken dat meer mensen met een arbeidsbeperking bij een gewone werkgever aan de slag gaan. De WWNV moet de sociale voorzieningen weer terug brengen tot waar ze voor bedoeld zijn: de bijstand als tijdelijk vangnet, op weg naar werk; de Wajong voor wie volledig en duurzaam geen arbeidsmogelijkheden heeft; en de sociale werkvoorziening voor wie uitsluitend in een beschutte omgeving kan functioneren. De regering kiest voor een meer activerende aanpak, waarbij iedereen die (gedeeltelijk) kan werken ook naar vermogen gaat werken, en werk aantrekkelijker wordt dan een uitkering.

De belangrijkste maatregelen in deze wet zijn: Gemeenten worden verantwoordelijk voor de uitvoering van de WWNV. Gemeenten krijgen de beschikking over één gebundeld re-integratiebudget. Gemeenten krijgen meer vrijheid dat budget naar eigen inzicht te besteden en maatwerk te leveren. De WWNV biedt met het instrument van loondispensatie de mogelijkheid werkgevers extra te stimuleren om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. De werkgever betaalt alleen het arbeidsproductieve deel van een werknemer met een beperking, de overheid vult het inkomen aan tot maximaal het wettelijke minimumloon. De regering kiest voor een slagvaardige, resultaatgerichte werkgeversdienstverlening. Er komen eenduidige aanspreekpunten voor werkgevers. Doel is dat werkgevers worden ‘ontzorgd’ en mensen met een arbeidsbeperking simpel en eenvoudig in de arbeidsorganisatie worden ingepast. De regering creëert een tijdelijke zogenoemde herstructureringsfaciliteit om in de sociale werkvoorziening verbeteringen door te voeren. Na invoering van de WWNV wordt de toegang tot de Wsw beperkt tot mensen die alleen tot beschut werk in staat zijn.


Inwerkingtreding

  • De artikelen van de Invoeringswet Participatiewet, met uitzondering van de artikelen I, onderdeel F, voor zover het betreft artikel 10d, negende lid, II, onderdeel J, voor zover het betreft artikel 19, vijfde lid, III, onderdelen J, K, L en N, XIV, onderdeel C, LI, en LII treden met ingang van 1 januari 2015 in werking;
  • artikel II, onderdeel J, voor zover het betreft artikel 19, vijfde lid, treedt in werking met ingang van 16-07-2014;
  • artikel III, onderdelen J, K, L en N, van de Invoeringswet Participatiewet treedt in werking met ingang van 1 januari 2018.


Inwerkingtredingsbesluit van 11-12-2014, Stb. 20145, 523

Besluit tot wijziging van het Besluit van 4 juli 2014 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere  wetten, de Wet hervorming kindregelingen en de Invoeringswet Participatiewet (Stb. 2014, 271)

In artikel XVI, onderdeel A, van de Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten (Wet WWB maatregelen) wordt artikel 475d van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, dat over de beslagvrije voet gaat, aangepast. De huidige aanpassing vindt zijn basis in de tweede nota van wijziging. In de toelichting bij de nota van wijziging is toegezegd dat bij de doorvoering van de wijzigingen een overgangstermijn in acht zal worden genomen. Die overgangstermijn is wenselijk om de praktijk – met name de beslaglegger en de beslagene – voldoende gelegenheid te geven om zich voor te bereiden op de wijzigingen en ook noodzakelijk om te voorkomen dat het in artikel XVIII van de Wet WWB maatregelen gecreeerde overgangsrecht wordt doorkruist. De beoogde overgangstermijn zou worden geregeld in het inwerkingtredingbesluit. Per omissie is dit niet gebeurd. In dit besluit tot wijziging van het besluit van 4 juli 2014 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten, de Wet hervorming kindregelingen en de Invoeringswet Participatiewet wordt deze omissie alsnog hersteld. Dit wordt geregeld door artikel XVI, onderdeel A, van de Wet WWB maatregelen per 1 juli 2015 in werking te laten treden.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.