Stb. 2016, 545 Overige fiscale maatregelen 2017

Wet van 21-12-2016, Stb. 2016, 545

Wet tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2017)

—De maatregelen in deze wet hebben geen of nauwelijks gevolgen voor het budgettaire en koopkrachtbeeld voor 2017, maar het is wel wenselijk dat deze per 1 januari 2017 in werking treden. De wet bevat onder meer wijzigingen op de volgende gebieden.


Inkomstenbelasting

 • Toerekening schulden bij vruchtgebruik krachtens erfrecht aan vruchtgebruiker.
 • Eigenwoningregeling bij vruchtgebruik krachtens erfrecht (renteaftrek eigen woning vruchtgebruiker)
 • Voor buitenlands belastingplichtige bestuurders en commissarissen van in Nederland gevestigde vennootschappen wordt in de Wet IB 2001 vastgelegd dat zowel wanneer sprake is van winst uit onderneming als wanneer sprake is van loon of resultaat uit overige werkzaamheden Nederland ook volgens nationaal recht over deze beloningen kan heffen.
 • Aanpassingen Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen en de Wet IB 2001 i.v.m. intrekking Spaarrenterichtlijn.
 • Codificatie van het beleidsbesluit ‘tijdklemmen’.


Loonbelasting

 • Codificatie van het in de praktijk gehanteerde loonbegrip van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WVA).
 • De ontvanger van een S&O-beschikking heeft een mededelingsplicht voor het aantal bestede S&O-uren en gerealiseerde kosten en uitgaven per S&O-verklaring. Voorgesteld wordt de boetebepaling van de WVA in dit kader materieel en formeel te vereenvoudigen.


Vennootschapsbelasting

 • Verduidelijking quasi-inbestedingsvrijstelling overheidslichamen.
 • Explicitering vennootschapsbelastingplicht SNS-vennootschappen voor de periode van 30 september 2015 tot en met 31 december 2015.


Erf- en schenkbelasting

 • Reparatie arrest over bedrijfsopvolgingsregeling bij indirecte aandelenbelangen van minder dan 5%, inhoudende dat de uitleg en werkwijze zoals de Belastingdienst die sinds 2010 heeft gehanteerd wettelijk wordt vastgelegd.
 • Verlenging termijn vaststelling aanslag na schenking eigen woning van 3 naar 5 jaar.


Accijnzen

 • Aanpassing wijnaccijnstarieven.
 • Verruiming teruggaafregeling biobrandstoffen.
 • Wettelijke regeling van inzet van apparatuur of dieren bij accijnscontroles.


Energiebelasting

Procedure teruggaaf energiebelasting voor zeeschepen: vastlegging dat de beslissing op het teruggaafverzoek wordt genomen bij een voor bezwaar vatbare beschikking.


Toeslagen

 • Fatale termijn voor herziening voorschot en vaststelling toeslag wordt – in navolging van het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 1 juni 2016 – vastgesteld op vijf jaar na het einde van het berekeningsjaar.
 • De maatregel neergelegd in de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (Awir) die betrekking heeft op het in bepaalde situaties afzien van het verlenen van een voorschot in de Awir, wordt vormgegeven als een bevoegdheid.
 • Opname van een bepaling in de Awir die een grondslag biedt voor gegevensverstrekking door de Belastingdienst/Toeslagen aan andere bestuursorganen waarmee op basis van een convenant wordt samengewerkt.


Autogerelateerde belastingen

De autogerelateerde belastingen worden gewijzigd met wetgeving die noodzakelijk is als gevolg van de invoering in Europa van een nieuwe geharmoniseerde testmethode om de CO2-uitstoot van lichte voertuigen vast te stellen. Het betreft de Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedures (WLTP). Deze testmethode vervangt de huidige geharmoniseerde testmethode, de New European Driving Cycle (NEDC). De implementatie van de WLTP vindt plaats in de BPM, de motorrijtuigenbelasting (MRB) en de bijtelling voor het privégebruik van de auto van de zaak in de loon- en inkomstenbelasting (bijtelling LB/IB).


Inwerkingtreding

Met ingang van 01-01-2017, waarbij enkele bepalingen terugwerkende kracht hebben en ook enkele wijzigingen in werking treden op een bij kb te bepalen tijdstip.


Inwerkingtredingsbesluit van 06-03-2017, Stb. 2017, 91

Besluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de artikelen IA, IIA en IIIBIS van Overige fiscale maatregelen 2017

—De genoemde artikelen treden in werking met ingang van 01-04-2017. De in deze artikelen opgenomen wijzigingen hebben betrekking op het vervallen van de zogenoemde tijdklemmen – de voorwaarde dat minimaal 15 of 20 jaar premies of betalingen moeten zijn voldaan om in aanmerking te kunnen komen voor een vrijstelling – voor de kapitaalverzekering eigen woning, de spaarrekening eigen woning en het beleggingsrecht eigen woning.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.