Stb. 2019, 512 Overige fiscale maat­regelen 2020

Wet van 18-12-2019, Stb. 2019, 512

Wet tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2020)

—Deze wet is onderdeel van het pakket Belastingplan 2020. De maatregelen in deze wet hebben geen of nauwelijks gevolgen voor het budgettaire beeld en koopkrachtbeeld voor 2020. Het is wenselijk dat deze maatregelen per 1 januari 2020 in werking treden. De wet bevat onder andere de volgende maatregelen:

 • Het openbaar maken van vergrijpboeten opgelegd aan medeplegers die beroeps- of bedrijfsmatig bijstand verleenden. Het enige doel van de maatregel is om het publiek voor te lichten over beroepsbeoefenaars die door middel van medeplegen belastingontduiking of toeslagfraude faciliteren. Vergrijpboeten uit hoofde van de Wet Bronbelasting worden onder hetzelfde regime openbaar gemaakt als de vergrijpboeten die als gevolg van het wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen 2020 openbaar worden gemaakt.
 • Uitsluiten boetevrije inkeer: tijdens de behandeling van het pakket Belastingplan 2019 is de toezegging gedaan te bezien of en zo ja, hoe boetevrije inkeer kan worden uitgesloten voor situaties zoals die zijn gebleken uit de Panama Papers. Dit heeft geleid tot een maatregel die inhoudt dat boetevrije inkeer is uitgesloten voor inkomen uit aanmerkelijk belang. Verder wordt met de maatregel het onderscheid tussen inkomen dat in het buitenland is opgekomen en inkomen dat in het binnenland is opgekomen, weggenomen.
 • Het aanpassen van de tonnageregeling. De tonnageregeling beoogt het verhuizen van zeescheepvaartondernemingen naar landen met een gunstig fiscaal klimaat tegen te gaan. Met het doorvoeren van drie wijzigingen wordt beoogd de tonnage-regeling inclusief de aanvullende regelingen door de EC te laten aanmerken als verenigbare staatssteun.
 • Herziening van de earningsstrippingbeschikking: een beschikking met betrekking tot het voort te wentelen saldo aan renten kan worden herzien als sprake is van een nieuw feit, kwade trouw of een voor de belastingplichtige redelijkerwijs kenbare fout.
 • Het aanpassen van de definitie vaste inrichting in het kader van het multilateraal instrument (MLI).
 • De implementatie van de Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure (WLTP) om de hoogte van de CO2-uitstoot van een motorrijtuig te bepalen.
 • Aanpassing fijnstoftoeslag in de motorrijtuigenbelasting.
 • De keuzeregeling elektronisch berichtenverkeer.
 • Het aanpassen van de belastingrente voor de vennootschapsbelasting: er wordt geen belastingrente in rekening gebracht als de aangifte vennootschapsbelasting wordt ingediend voor de eerste dag van de zesde maand na het tijdvak waarover de belasting wordt geheven (doorgaans 1 juni) en de belastingaanslag wordt vastgesteld overeenkomstig de ingediende aangifte.
 • Het aanpassen van de belastingrente voor de erfbelasting: Voorgesteld wordt geen belastingrente in rekening te brengen indien het verzoek om een voorlopige aanslag erfbelasting of de aangifte is ontvangen binnen de aangiftetermijn die in de betreffende situatie geldt, indien de (voorlopige of definitieve) aanslag erfbelasting wordt vastgesteld overeenkomstig dat verzoek of die aangifte. Het tijdvak waarover belastingrente wordt berekend vangt aan op het moment waarop de in die situatie geldende aangiftetermijn is verstreken.
 • De aanvraagsystematiek van de afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk wordt vereenvoudigd en verkort.
 • Enkele wijzigingen in Belastingwet BES en de Douane- en accijnswet BES.
 • Enkele aanpassingen m.b.t. het gebruik van WOZ-waarden door andere bestuursorganen en derden.
 • Een aantal meer technische wijzigingen.

De wet treedt in werking met ingang van 01-01-2020 waarbij m.b.t. enkele onderdelen afwijkende inwerkingtredings­momenten zijn bepaald dan wel terugwerkende kracht is toegekend.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.