Stb. 2016, 77 Opzegging sociaal zekerheidsverdrag met Marokko

Wet van 17-02-2016, Stb. 2016, 77 (uitgegeven 22-02-2016) 

Wet tot goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het op 14 februari 1972 te Rabat tot stand gekomen Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko (Trb. 1972, 34) en het op 3 november 1972 te Rabat tot stand gekomen Administratief Akkoord betreffende de wijze van toepassing van het Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko (Trb. 1973, 130)

—De regering wil de export van kinderbijslag en het kindgebonden budget voor kinderen die wonen buiten de Europese Unie (EU) beëindigen. Op 1 januari 2015 treedt hiertoe de Wet tot wijziging van enkele socialezekerheidswetten in verband met een andere vormgeving van de exportbeperking in de Algemene Kinderbijslagwet en het regelen van overgangsrecht voor de situatie van opzegging of wijziging van een verdrag dan wel een daarmee gelijk te stellen situatie (Stb. 2014, 238) in werking getreden.

Een tweede maatregel is het stopzetten van de vergoeding van zorgkosten, op basis van de Zorgverzekeringswet (Zvw), bij tijdelijk verblijf buiten de EU (werelddekking). De Minister van VWS bereidt daartoe een wetsvoorstel voor. Realisatie van beide maatregelen vereist tevens aanpassing van het Verdrag en het Akkoord met Marokko. Voorts is op 10 juni 2014 de motie Schut-Welkzijn/Dijkgraaf aangenomen waarin de regering wordt verzocht het Verdrag zodanig aan te passen zodat deze niet langer in de weg staat aan de toepassing van de Wet woonlandbeginsel in de sociale zekerheid. De regering heeft in de onderhandelingen met Marokko ingezet op aanpassing van het Verdrag om het woonlandbeginsel in alle gevallen mogelijk te maken. Er is echter geen overeenstemming bereikt. Nu het niet mogelijk blijkt om met Marokko tot aanpassing te komen gaat de regering na zorgvuldige afweging over tot opzegging van het Verdrag en het Akkoord. Om het verdrag per 1 januari 2017 buiten werking te laten treden dient de opzegging vóór 1 juli 2016 aan Marokko kenbaar te zijn gemaakt. In verband met de Wet raadgevend referendum dient, om de termijn van 1 juli te halen, de publicatie van de wet in het Staatsblad uiterlijk per 23 februari 2016 plaats te vinden. Die termijn is op het nippertje gehaald.

Inwerkingtreding op een bij kb te bepalen tijdstip.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.