Stb. 2011, 605 Opsporing en vervolging internationale misdrijven

Wet van 8-12-2011, Stb. 2011, 605

Wet tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering, de Wet internationale misdrijven, de Wet overlevering inzake oorlogsmisdrijven en enige aanverwante wetten (verruiming mogelijkheden tot opsporing en vervolging van internationale misdrijven)

—Deze wet strekt tot verbetering van het juridisch instrumentarium ten behoeve van de opsporing en vervolging van internationale misdrijven. De belangrijkste wijzigingen hebben betrekking op het verlenen van terugwerkende kracht aan rechtsmacht voor het misdrijf genocide; de verruiming van de mogelijkheden voor uitlevering voor het misdrijf genocide en oorlogsmisdrijven in een niet-internationaal gewapend conflict en het creëren van de mogelijkheid van overname van strafvervolging van een internationaal gerecht.

Met deze wet wordt verder geregeld dat de in de Wim gevestigde secundaire universele rechtsmacht voor het misdrijf genocide terugwerkt tot aan het moment van inwerkingtreding van de Uitvoeringswet genocideverdrag, te weten 24 oktober 1970. De Nederlandse wetgeving bevatte geen rechtsbasis voor uitlevering ten aanzien van het misdrijf genocide, misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven in niet-internationaal gewapende conflicten. Nu de Grondwet de aanwezigheid van een verdrag voor uitlevering vereist betekent dit dat bij gebreke van een toereikende verdragsbasis het niet mogelijk is in de Nederlandse wetgeving een rechtsbasis te creëren voor uitlevering ter zake van misdrijven tegen de menselijkheid. Bij het creëren van een rechtsbasis voor uitlevering ter zake van genocide en oorlogsmisdrijven in een niet-internationaal gewapend conflict (waarvoor wel een verdragsbasis is) is aansluiting gezocht bij de systematiek van de Wet overlevering inzake oorlogsmisdrijven. De in art. 51a lid 2 Uitleveringswet opgenomen verwijzing naar het Folteringsverdrag als rechtsgrondslag voor uitlevering voor het misdrijf foltering wordt verplaatst naar deze wet. Voorts wordt de reikwijdte van art. 4a Sr verruimd in die zin dat een strafvervolging, naast van een andere staat, ook kan worden overgenomen van een internationaal gerecht en wordt ten slotte aan de Wim een artikel toegevoegd ter verbetering van de positie van de slachtoffers van internationale misdrijven in het strafproces.
 

Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 17-1-2012, Stb. 2012, nr. 15

Besluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 8 december 2011 tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering, de Wet internationale misdrijven, de Wet overlevering inzake oorlogsmisdrijven en de Uitleveringswet (verruiming mogelijkheden tot opsporing en vervolging van internationale misdrijven) (Stb. 2011, 605)

—Deze wet treedt in werking met ingang van 1 april 2012.
 

Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.