Stb. 2010, 174 Opschorten elektronische communicatiedienst

Besluit van 27-4-2010, Stb. 2010, 174

Besluit tot wijziging van het Besluit universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen in verband met het stellen van nadere regels aan het informeren van de consument over diens gebruik van openbare elektronische communicatiediensten en omtrent de omstandigheden waaronder een aanbieder de levering van een openbare elektronische communicatiedienst mag opschorten of beëindigen

—Met de wijziging van artikel 2.11 wordt de mogelijkheid gecreëerd om in de Regeling universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen aan aanbieders van een openbare elektronische communicatiedienst verplichtingen op te leggen, waaraan voldaan moet zijn voordat zij de door hun geleverde diensten mogen opschorten of beëindigen. Deze verplichtingen gelden op grond van artikel 3.6 niet alleen voor de universele dienstverleners, maar ook voor aanbieders van openbare elektronische telecommunicatiediensten die niet met de levering van de universele dienst zijn belast. De eis dat moet zijn voldaan aan bepaalde verplichtingen moet voorkomen dat bij geschillen over de betaling van de rekening de aanbieder zijn dienstverlening zonder meer zou kunnen beperken. Zo zou van de aanbieder kunnen worden verlangd dat hij zijn abonnees tevoren naar behoren waarschuwt voor een onderbreking van de dienst, alsmede dat de dienstonderbreking niet disproportioneel is. Een andere mogelijkheid zou kunnen zijn dat bij wanbetaling voor telefonie gedurende een zekere periode binnenkomende gesprekken en uitgaand verkeer waarvoor een nultarief geldt, mogelijk moeten blijven. Verder zou gedacht kunnen worden aan een verplichting om de elektronische communicatiedienst te continueren zolang een geschil over betaling aanhangig is. Ook kunnen er verplichtingen worden opgelegd die betrekking hebben op de situatie waarin de door de aanbieder van de openbare elektronische communicatiedienst opgemaakte rekening vorderingen bevat voor andere diensten dan de door hem geleverde openbare elektronische communicatiedienst. Op grond van het toegevoegde tweede lid zou dan bij ministeriële regeling kunnen worden bepaald dat indien bepaalde waarborgen niet in acht zijn genomen, in het geheel geen afsluiting van de elektronische communicatiedienst mag plaatsvinden als het gaat om incasso voor andere dienstverlening dan de door hem verleende elektronische communicatiedienst. Zo zou opschorting of afsluiting bijvoorbeeld niet toegestaan kunnen worden als een verlener van betaalde SMS-diensten, waarvoor de aanbieder van de elektronische communicatiedienst de incasso verricht, bestaande regels - waaronder (gedrags)regels - heeft geschonden.

Verder wordt de mogelijkheid gecreëerd om aan aanbieders van openbare elektronische communicatiediensten verplichtingen op te leggen met betrekking tot het verstrekken van informatie aan een consument over diens gebruik van de bij de aanbieder afgenomen dienst. Telefonieabonnementen bestaan uit een veelvoud aan tariefcomponenten, waarover consumenten moeilijk overzicht kunnen houden. Verschillende onderzoeken tonen aan dat consumenten moeite hebben met het kiezen van het juiste aanbod, dat ze niet goed weten hoeveel ze voor het gebruik van de dienst betalen, dat ze vinden dat ze van hun provider geen goed inzicht krijgen in hoe hun abonnement wordt gebruikt en dat ze, mede daardoor, het eigen gebruik systematisch te hoog of te laag inschatten, waardoor ze ofwel belminuten overhouden of geconfronteerd worden met onverwacht hoge rekeningen. Vooral het feit dat veel aanbieders belminuten per minuut afrekenen draagt eraan bij dat consumenten moeite hebben het overzicht te bewaren.

Inwerkingtreding 1-7-2010.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.