Stb. 2016, 448 Openbaarmaking inspectiegegevens

Wet van 14-11-2016, Stb. 2016, 448

Wet tot wijziging van de Gezondheidswet en de Jeugdwet teneinde een mogelijkheid op te nemen tot openbaarmaking van informatie over de naleving en uitvoering van regelgeving, besluiten tot het opleggen van sancties daarbij inbegrepen

—Deze wet geeft door het creëren van een grondslag voor het actief openbaar maken van controlegegevens en gegevens over de uitvoering van regelgeving, nieuwe impulsen aan de transparantie en legitimatie van overheidsbeleid. Door de wet kan er uitwerking worden gegeven aan het verlangen van de Tweede Kamer om nieuwe stappen te zetten in het verbeteren van de naleving van normen door openbaarmaking van gegevens. Tot slot wordt beoogd met deze wet beter tegemoet te kunnen komen aan de wens tot openbaarmaking van controlegegevens die door vele indieners van Wob-verzoeken is geuit en in de laatste jaren is geïntensiveerd. De wet richt zich niet alleen op de openbaarmaking van inspectiegegevens van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), doch gaat ook over onderzoeksgegevens op het werkgebied van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en van de Inspectie Jeugdzorg en na inwerkingtreding van de Jeugdwet binnen het kader van die wet op het terrein van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid.

Met de actieve openbaarmaking van controlegegevens van de NVWA wordt beoogd de naleving van regelgeving te bevorderen en transparantie te bieden aan partijen – inclusief de consument – binnen de (voedsel) productieketen. Uitgangspunt van de wet is dat openbaarmaking niet plaatsvindt om de betrokkene leed toe te voegen, maar om het publiek te informeren. De vraag wat in de praktijk openbaar moet worden gemaakt is niet onderworpen aan een belangenafweging.

Er zal ‘slechts’ op basis van feitelijke criteria beoordeeld moeten worden welke informatie openbaar moet worden gemaakt. De openbaarmaking zal worden voorafgegaan door een besluit. Die besluiten hebben derhalve een hoge mate van gebondenheid. Om het publiek zo volledig mogelijk en op juiste wijze te informeren, zal bij de openbaarmaking aangetekend worden wat de status van een sanctiebesluit is door aan te geven of er nog rechtsmiddelen aangewend kunnen worden en wat daarvan de uitkomst is. Het bestuursrechtelijke regime van rechtsbescherming is van toepassing, waarbij een belanghebbende niet in de gelegenheid behoeft te worden gesteld zijn zienswijze te geven op een voorgenomen openbaarmaking. De wetgever kiest bewust voor een gebonden karakter van openbaarmaking. De wetgever is van oordeel dat individuele belangen van instellingen, bedrijven en beroepsbeoefenaren niet opwegen tegen het belang van burgers en bedrijven om juist en volledig geïnformeerd te worden, bijvoorbeeld in situaties waarbij de volksgezondheid, de diergezondheid of de bescherming van het milieu in het geding is. Bij amendement is nog aan de wet toegevoegd de mogelijkheid om in het belang van de algemene volksgezondheid herinspecties (nieuwe controle en onderzoek) te laten uitvoeren door de inspecties die in de wet worden geadresseerd indien eerdere controles en onderzoek een negatieve uitkomst kenden. Met het oog op het belang van de informatiepositie van mensen, worden gegevens van de herinspectie ook gepubliceerd.


Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 15-01-2019, Stb. 2019, 30

Besluit houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 14 november 2016, tot wijziging van de Gezondheidswet en de Jeugdwet teneinde een mogelijkheid op te nemen tot openbaarmaking van informatie over de naleving en uitvoering van regelgeving, besluiten tot het opleggen van sancties daarbij inbegrepen (Stb. 2016, 448

—De wet treedt in werking met ingang van 01-02-2019.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.