Stb. 2015, 532 Openbaar maken van inspectiegegevens

Besluit van 16-12-2015, Stb. 2015, 532

Besluit houdende Aanpassing van het Besluit minimumloon en minimumvakantiebijslag, het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen, het Arbeidsomstandighedenbesluit, het Arbeidstijdenbesluit en het Besluit allocatie arbeidskrachten door intermediairs in verband met het openbaar maken van inspectiegegevens

—In de Wet aanpak schijnconstructies is voorzien in de verplichting om de gegevens in verband met het toezicht op de naleving van de verschillende wetten openbaar te maken. Hierbij is in de Wet arbeid vreemdelingen, de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs, de Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag, de Arbeidstijdenwet en de Arbeidsomstandighedenwet steeds een bepaling opgenomen die de openbaarmaking van boetebesluiten en andere maatregelen, zoals bijvoorbeeld last onder dwangsom en over afgeronde onderzoeken regelt.

Dit besluit bevat de nadere regels voor de openbaarmaking. Met de openbaarmaking wordt beoogd de transparantie omtrent de naleving van de arbeidswetgeving en van het toezicht hierop te bevorderen. Daarnaast heeft het de functie om burgers en bedrijven te waarschuwen voor gevaarlijke situaties, zoals in geval van asbest. Het doel is tevens om de naleving van de wetten te bevorderen en de legitimiteit van de handhaving te bestendigen.

De artikelen in de genoemde wetten geven de opdracht bij algemene maatregel van bestuur nadere regels te stellen met betrekking tot het openbaar maken van de door toezicht verkregen gegevens over de volgende aangelegenheden:

  • De wijze waarop de openbaarmaking plaatsvindt.
  • Welke gegevens openbaar gemaakt worden.
  • De termijn waarbinnen deze door toezicht verkregen gegevens openbaar worden gemaakt, en voor hoe lang.
  • Het publiceren van een eventuele reactie van een belanghebbende in verband met de openbaarmaking van de door toezicht verkregen gegevens.

In onderhavig besluit worden deze punten nader uitgewerkt.

De artikelen I, II en V treden in werking m.i.v. 01-01-2016, de artikelen III en IV op een bij kb te bepalen tijdstip. 

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.