Stb. 2011, 511 Op afstand uitleesbare meetinrichtingen

Besluit van 27-10-2011, Stb. 2011, 511

Besluit houdende regels over op afstand uitleesbare meetinrichtingen (Besluit op afstand uitleesbare meetinrichtingen)

—Om te waarborgen dat kleinverbruikers beschikken over een toekomstvaste en veilige meter, zijn in dit besluit eisen gesteld waaraan op afstand uitleesbare meetinrichtingen moeten voldoen. Dit houdt onder andere in dat eisen zijn opgenomen over het gebruik van open standaarden, en de beveiliging van de meter. Dit besluit is uitsluitend gericht op op afstand uitleesbare meetinrichtingen voor elektriciteit en voor gas die in de in de Elektriciteitswet 1998 en Gaswet beschreven gevallen aan kleinverbruikers ter beschikking moeten worden gesteld door de netbeheerder. In gevallen waarin een op afstand uitleesbare meetinrichting wordt geweigerd of niet hoeft worden aangeboden, zullen meetinrichtingen worden gebruikt die niet aan alle in hoofdstuk 3 en 4 van dit besluit gestelde eisen voldoen. Specifiek zullen de bepalingen met betrekking tot de communicatiefaciliteit niet van toepassing zijn op dergelijke meters. Het besluit richt zich niet op grootverbruikers. De functionaliteiten beogen onder andere uitvoering te geven aan de verplichting in richtlijn nr. 2006/32/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2006 betreffende energie-efficiëntie bij het eindgebruik en energiediensten en houdende intrekking van Richtlijn 93/76/EEG van de Raad (PbEU 2006, L 114) om afnemers frequent te informeren over hun actuele verbruik.

Gedeeltelijke inwerkingtreding m.i.v. 1-1-2012. Inwerkingtreding overige artikelen op een bij kb te bepalen tijdstip.

 

Inwerkingtreding 

Inwerkingtredingsbesluit van 05-12-2013, Stb. 2013, 527

Besluit houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van enkele onderdelen van het Besluit op afstand uitleesbare meetinrichtingen

—De artikelen 4, eerste lid, onderdeel a, en tweede lid, en 5, eerste lid, onderdeel h, en tweede lid, treden in werking met ingang van 1 januari 2014. De overige delen traden al op 1 januari 2012 in werking.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.