Stb. 2012, 565 Onderscheid m/v bij premie levensverzekeringen

Besluit van 7-11-2012, Stb. 2012, 565

Besluit van 7 november 2012 tot wijziging van het Besluit gelijke behandeling (horizonbepaling premieverschillen bij levensverzekeringen)

—In artikel 1 van het Besluit gelijke behandeling zijn enkele uitzonderingen op het in de Algemene wet gelijke behandeling (Awgb) neergelegde verbod van onderscheid op grond van geslacht nader omschreven. Deze uitzonderingen hebben betrekking op gevallen waarin het geslacht bepalend is of betreffen de bescherming van de vrouw betreft. Artikel 1, onderdeel h, van het Besluit heeft betrekking op de mogelijkheid van premieverschillen bij levensverzekeringen, voor zover het verschil in levensverwachting tussen mannen en vrouwen het verschil in premie redelijkerwijs meebrengt. Deze uitzondering op het verbod van onderscheid is gebaseerd op artikel 5, tweede lid, van Richtlijn 2004/113/EG van de Raad van 13 december 2004 houdende toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij de toegang tot en het aanbod van goederen en diensten (PbEU 2004, L 373). In een arrest van 1 maart 2011 (het arrest Test-Aankoop) heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie artikel 5, tweede lid, van de richtlijn met ingang van 21 december 2012 ongeldig verklaard. Dit heeft tot gevolg dat ten aanzien van nieuwe gevallen met ingang van die datum geen grondslag meer bestaat voor het maken van de uitzondering, bedoeld in artikel 1, onderdeel h, van het Besluit. De onderhavige wijziging van het Besluit gelijke behandeling is noodzakelijk om gevolg te geven aan het arrest Test-Aankoop. De wijziging en de toelichting daarop zijn in overeenstemming met de richtsnoeren die de Europese Commissie heeft vastgesteld teneinde te bevorderen dat de lidstaten op een uniforme wijze uitvoering geven aan het arrest.
In het gewijzigde artikel 1, onderdeel h, van het Besluit is vastgelegd, dat de uitzondering uitsluitend geldt voor (levens)verzekeringsovereenkomsten die vóór 21 december 2012 zijn gesloten. Uit de bepaling blijkt in welke gevallen sprake is van nieuwe contracten, waarbij geen premieverschillen gebaseerd op geslacht meer mogen voorkomen.

Inwerkingtreding m.i.v. 21-12-2012.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.