Wet van 19-04-2023, Stb. 2023, 165

Wet tot wijziging van het voorstel van wet tot wijziging van de Tijdelijke wet Groningen in verband met de versterking van gebouwen in de provincie Groningen (novelle verbetering uitvoerbaarheid)

—Deze wet is een novelle bij de tot wijziging van de Tijdelijke wet Groningen in verband met de versterking van gebouwen in de provincie Groningen. De novelle past de wet aan in verband de wijzigingen van twee aangenomen amendementen. Het betreft twee amendementen van het Kamerlid Beckerman, gericht op ondersteuning voor bewoners (Kamerstukken II 2020/21, 35603, nr. 38) en versterken in eigen beheer (Kamerstukken II 2020/21, 35603, nr. 68). De Ministers van EZK en BZK hebben na de Tweede Kamerbehandeling aangegeven dat uitvoering van deze amendementen naar hun oordeel (financieel) niet haalbaar was en aangegeven dat deze wijzigingen eerst niet in werking zouden treden. De Tweede Kamer gaf aan het daarmee niet eens te zijn. Daarop is deze novelle ingediend die de intentie van genoemde amendementen in stand wil laten, maar tegelijkertijd de amendementen uitvoerbaar beoogt maken en aan te laten sluiten bij hetgeen al in de praktijk gebeurt en bij de verantwoordelijkheidsverdeling van de betrokken partijen.

Inwerkingtreding op een bij kb te bepalen tijdstip.

Kamerstukken

(novelle bij wetsvoorstel Kamerstukken 35603)