Stb. 2014, 248 Nieuwe Huisvestingswet

Wet van 04-06-2014, Stb. 2014, 248

Wet met nieuwe regels met betrekking tot de verdeling van woonruimte en de samenstelling van de woonruimtevoorraad (Huisvestingswet 2014)

—Deze wet vervangt de huidige Huisvestingswet. Het biedt gemeenten een instrumentarium om in te grijpen in de woonruimteverdeling en de samenstelling van de woonruimtevoorraad ter bestrijding van onevenwichtige en onrechtvaardige effecten van schaarste aan goedkope woonruimte indien is voldaan aan de vereisten van subsidiariteit en proportionaliteit.
De verdringing op de woningmarkt die voortkomt uit de onrechtvaardige en onevenwichtige effecten van schaarste kan voorkomen in tijd (woningzoekenden staan lang op een wachtlijst voor een woning) of in ruimte (segregatie op de woningmarkt). Er zijn drie categorieën schaarste te onderscheiden; schaarste aan goedkope woonruimte in het algemeen, schaarste aan woonruimte met specifieke voorzieningen (bijvoorbeeld voor ouderen of gehandicapten) en schaarste aan woonruimte voor de eigen bevolking (in gebieden zonder nieuwbouwmogelijkheden). De sturing via de huisvestingsverordening moet zich beperkten tot die gebieden, woningtypen en prijsklassen waar de schaarste betrekking op heeft. Dit kan zijn buurt, wijk, stadsdeel, stad of gemeente. In de wet is geen vaste prijsgrens opgenomen zodat lokaal beter kan worden ingespeeld op de sturing in dat deel van de woningmarkt waar dat voor nodig is. Deze sturing dient echter wel beperkt te zijn tot de goedkope woonruimtevoorraad. Omdat sturing op de woonruimteverdeling grote gevolgen kan hebben voor de vrijheid voor woningzoekenden zijn in de wet procesvoorwaarden opgenomen. Op basis van de nieuwe wet kunnen gemeenten alleen nog maar sturen op de woonruimteverdeling via een huisvestingsverordening. Het is in de toekomst niet meer mogelijk om dit in prestatie-afspraken of private afspraken met projectontwikkelaars op te nemen. Tenslotte is in de wet opgenomen dat het instellen van een huisvestingsverordening op gemeentelijk niveau altijd een tijdelijke maatregel is. Gemeenten kunnen nog maar voor maximaal vier jaar een huisvestingsverordening vaststellen. Daarna zullen zij deze maatregel moeten evalueren en de noodzaak van een nieuwe huisvestingsverordening opnieuw moeten onderbouwen.
Bij nota van wijziging is de reikwijdte van het oorspronkelijke wetsvoorstel bij de maatregelen die de gemeenteraad kan vaststellen in het kader van de woonruimteverdeling beperkt tot woonruimte die bestemd is voor verhuur. Daarmee is het niet langer mogelijk dat koopwoningen en bouwkavels onder de woonruimteverdeling gebracht worden. De aanvankelijk in het wetsvoorstel opgenomen mogelijkheid om een huisvestingsverordening vast te stellen bij leefbaarheidsproblemen is bij nota van wijziging geschrapt, vanwege het risico dat dit kan leiden tot tot discriminatie van groepen (potentiële) huurders, hetgeen niet geoorloofd is en onwenselijk wordt geacht.
 

Inwerkingtreding

Besluit van 01-09-2014, Stb. 2014, 323

Besluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 4 juni 2014, houdende nieu­we regels met betrekking tot de ver­deling van woonruimte en de samen­stelling van de woonruimtevoorraad (Huisvestingswet 2014)

—De wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.
 

Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.