Stb. 2012, 258 Nationaal visumbeleid

Wet van 24-5-2012, Stb. 2012, 258

Wet tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met nationale visa en enkele andere onderwerpen

—In de Vreemdelingenwet 2000 worden regels over visa voor lang verblijf opgenomen. Na hoofdstuk 1 wordt een nieuw hoofdstuk 1a ingevoerd met als titel: nationale visa. Deze toevoeging vloeit voort uit de Hoofdlijnennotitie Visumwet die in 2001 aan de Tweede Kamer is aangeboden. De adviescommissie heeft geadviseerd om de regels over visa voor kort verblijf te schrappen omdat de Europese regelgeving daar al in voorziet, en om de regels voor lang verblijf op te nemen in de nationale wetgeving. De wet voorziet in de hoofdlijnen van het verlenen van visa voor lang verblijf (langer dan drie maanden) waarbij ruimte is voor nadere regelgeving via algemene maatregel van bestuur. Naast inhoudelijke criteria bevat de wet ook specifieke procedurevoorschriften die voor een deel afwijken van de Algemene wet bestuursrecht. In beginsel is er een visumplicht, tenzij een categorie vreemdelingen hiervan expliciet is vrijgesteld. Vreemdelingen die langer in Nederland willen verblijven, zijn verplicht een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) aan te vragen in het land van herkomst. Een van de vereisten is dat de vreemdeling over voldoende middelen van bestaan beschikt, waarbij het mogelijk is dat een derde instaat voor de vreemdeling. Een aanvraag omtrent een mvv kan ook door een referent zelfstandig worden ingediend ten behoeve van een vreemdeling.
 

Inwerkingtreding

Inwerkingtredingbesluit van 29-6-2012, Stb. 2012, 309

Besluit tot onder meer vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van onderdelen van de wet van 24 mei 2012, houdende wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met nationale visa en enkele andere onderwerpen (Stb. 2012, 258)

—De onderdelen Ca, F, Ga en L van artikel I van de wet van 24 mei 2012, houdende wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met nationale visa en enkele andere onderwerpen, treden in werking met ingang van 7-7-2012.
 

Inwerkingtredingsbesluit van 24-04-2013, Stb. 2013, 165

Besluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van onderdelen van de Wet van 24 mei 2012 tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met nationale visa en enkele andere onderwerpen (Stb. 2012, 258), het Besluit van 29 juni 2012, houdende wijziging van het Vreemdelingenbesluit 2000, het Besluit modern migratiebeleid, het Besluit politiegegevens en het Uitvoeringsbesluit Remigratiewet in verband met nationale visa en enkele andere onderwerpen (Stb. 2012, 308), de Wet modern migratiebeleid en het Besluit modern migratiebeleid

—De in de aanhef genoemde wetten en besluiten (of onderdelen daarvan) treden in werking met ingang van 1 juni 2013. Deels waren deze al in werking getreden, het gaat nu om vrijwel alle nog niet in werking getreden onderdelen van deze regelingen. De grondslag om een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd te verstrekken aan vermogende vreemdelingen treedt vooralsnog niet in werking.
 

Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.