Stb. 2014, 565 Modernisering verlof en arbeidstijden

Wet van 17-12-2014, Stb. 2014, 565 en inwerkingtredingsbesluit van 17-12-2014, Stb. 2014, 566

Wet houdende modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden

Deze wet bevat aanpassingen van de Wet arbeid en zorg en de Wet aanpassing arbeidsduur (WAA) waarmee de regering de gebruiksmogelijkheden van beide wetten wil vergroten. Kern van de wet is dan ook het schrappen van procedurele en andere bepalingen zodat mogelijkheden voor verlof en aanpassing van de arbeidsduur (in onderling overleg tussen werkgever en werknemer) flexibeler kunnen worden gebruikt. De wet voorziet in het schrappen van enige procedurele beperkingen in de WAA en flexibilisering van de mogelijkheden voor opname van ouderschapsverlof, adoptie- en pleegzorgverlof en langdurend zorgverlof. Voorts wordt met het oog op de toenemende diversiteit aan samenlevingsvormen de reikwijdte van het kort- en langdurend zorgverlof uitgebreid naar werknemers die zorgen voor huisgenoten andere dan partner, ouder of kind. Ook wordt de personenkring voor het kort- en langdurend zorgverlof uitgebreid met familieleden in de tweede graad en anderen met wie de werknemer een sociale relatie heeft; en de werkingssfeer van het langdurend zorgverlof verbreed met de zorg voor zieken en hulpbehoevenden.

Tevens bevat deze wet een regeling voor aanvullend zwangerschapsverlof bij extreme vroeggeboorte of ziekenhuisopname van de pasgeborene en bij meerlingzwangerschappen. Ook kunnen de resterende dagen van het bevallingsverlof, na de 42e dag na de bevalling, flexibel worden ingezet en bevat de wet een regeling voor de overgang van het resterende bevallingsverlof en uitkeringsrecht aan de partner ingeval van sterfte van de moeder tijdens de periode van bevallingsverlof. De wet introduceert het partnerverlof, een onvoorwaardelijk recht op opname van drie dagen ouderschapsverlof geïntroduceerd in aanvulling op het kraamverlof.

Tot slot bevat de wet een aanpassing in de tekst van het calamiteiten- en kort verzuimverlof. Doel van deze aanpassing is uitsluitend het verduidelijken van de werkingssfeer en het gebruiksdoel van deze verlofvorm.

De wet treedt, met uitzondering van artikel I, onderdelen C, onder 1 en 2, Q, R en Sa, in werking met ingang van 1 januari 2015. Artikel I, onderdelen Q, R en Sa, treden in werking met ingang van 1 juli 2015.

 


Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 10-12-2015, Stb. 2015, 518

 

Besluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van enige onderdelen van de Wet van 17 december 2014, houdende modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden (Stb. 2014, 565)

—Artikel I, onderdeel C, onder 1 en 2, betreffende de uitbreiding van het zwangerschapsverlof voor vrouwen die zwanger zijn van een meerling, treden in werking m.i.v. 01-04-2016.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.