Stb 2010, 20 Modernisering milieueffectrapportage

Wet van 17-12-2009, Stb. 2010, 20

Wet tot wijziging van de Wet milieubeheer en enkele daarmee verband houdende wetten

—Dit is de tweede tranche van de stelselherziening van het instrumentarium voor milieubeoordeling, die tot doel heeft om met behoud van de milieudoelstelling te komen tot minder en eenvoudiger regels en meer samenhang in het systeem van milieubeoordelingen voor plannen en projecten. De herziening van de mer-wetgeving moet leiden tot een belangrijke verlaging van de regel-en lastendruk en een meer samenhangend systeem van milieubeoordelingen voor plannen en projecten. Het zwaartepunt van de milieubeoordeling moet gaan liggen op het niveau van plannen en bij projecten waar belangrijke afwegingen in relatie tot het milieu aan de orde zijn die niet worden meegenomen in de vergunning.

De huidige m.e.r.-wetgeving kent nu een plan-m.e.r.- en een project-m.e.r.-procedure. Als de wet in werking treedt (op 1 juli 2010) spreekt de m.e.r.-wetgeving van een zogenaamde 'eenvoudige' en 'uitgebreide' procedure. Voor projecten die een milieuvergunning nodig hebben en waarvoor géén passende beoordeling op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 hoeft te worden gemaakt gaat dan de eenvoudige procedure gelden. Voor alle andere projecten geldt per 1 juli de uitgebreide procedure. Ook voor plannen zal straks de uitgebreide procedure gelden.
De vermindering van regel- en lastendruk moet vooral komen door de vereenvoudiging van de procedure voor alle projecten. Er hoeft bijvoorbeeld geen startnotitie worden opgesteld, de Commissie voor de m.e.r. hoeft in de beginfase van de procedure (richtlijnenfase) niet meer verplicht om advies te worden gevraagd en het meest milieuvriendelijke alternatief (MMA) vervalt. Ook de uitgebreide procedure kent dus minder procedurele verplichtingen dan de huidige project-m.e.r. nu.

De huidige procedure voor plannen is nagenoeg hetzelfde als de uitgebreide procedure die per 1 juli van dit jaar zal gelden. Voor plannen verandert er met andere woorden weinig. Een belangrijk verschil is dat de nieuwe procedure de verplichting kent om de gelegenheid te bieden zienswijzen in te dienen in de beginfase van de procedure. Een ander belangrijk verschil is dat de Commissie voor de m.e.r. straks bij alle plannen verplicht om advies moet worden gevraagd op het m.e.r.-rapport.
Nog voor de inwerkingtreding van de nieuwe wet zal VROM een handleiding m.e.r. publiceren. De handleiding zal de twee nieuwe procedures stap voor stap beschrijven, aangeven wat er verandert ten opzichte van de huidige plan- en project-m.e.r.'en aangeven welke procedure gevolgd moet worden voor een specifiek project of plan.

Inwerkingtreding op een kb te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld (1 juli 2010).
 

Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 20-5-2010, Stb. 2010, 197

Met ingang van 1 juli 2010 treden in werking:

  • de wet van 17 december 2009 tot wijziging van de Wet milieubeheer en enkele daarmee verband houdende wetten (modernisering van de regelgeving over de milieueffectrapportage) (Stb. 2010, 20);
  • het besluit van 10 mei 2010 tot wijziging van het Besluit milieueffectrapportage 1994 en enkele andere algemene maatregelen van bestuur (technische aanpassing ten gevolge van modernisering regelgeving milieueffectrapportage) (Stb. 2010, 184).
     

Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.