Stb. 2017, 90 Minimumnormen slachtoffers

Wet van 08-03-2017, Stb. 2017, 90

Wet houdende implementatie van Richtlijn 2012/29/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten, en ter vervanging van Kaderbesluit 2001/220/JBZ (PbEU 2012, L 315)

—De richtlijn ter implementatie waarvan de onderhavige wet strekt, beoogt de slachtofferbescherming in de hele Unie naar een aanzienlijk hoger niveau te tillen, vooral in het kader van strafprocedures. De richtlijn geeft minimumnormen die in de wetgeving van de EU-lidstaten moeten worden opgenomen. Op basis van de richtlijn moeten alle EU-lidstaten gemeenschappelijke minimumnormen in acht nemen voor ieder die op hun grondgebied slachtoffer wordt van een strafbaar feit, ongeacht of dit slachtoffer onderdaan is van de betreffende lidstaat. Dit betekent dat Nederlanders die in een andere EU-lidstaat slachtoffer worden van een delict, aanspraak kunnen maken op een aantal rechten, alsmede op ondersteuning en bescherming. Uiteraard geldt dit ook voor inwoners van andere lidstaten die in Nederland slachtoffer worden van een strafbaar feit.

De Richtlijn wil ervoor zorgen dat met uiteenlopende behoeften van slachtoffers, rekening wordt gehouden. De Richtlijn biedt een horizontaal kader, ongeacht het soort delict, de omstandigheden of de lidstaat waar het is gepleegd.

Veel van de zaken waartoe de Richtlijn verplicht zijn al bekend in het Nederlandse recht, bijvoorbeeld het recht van het slachtoffer op informatie over de strafzaak tegen de verdachte en het recht op bijstand tijdens de terechtzitting. Een aantal onderwerpen is weliswaar in Nederland al bekend, maar wordt in de Richtlijn gedetailleerd uitgewerkt, zoals het recht op vertolking en vertaling. Daarnaast kent de Richtlijn enkele normen die nog niet in de Nederlandse wetgeving of praktijk zijn verankerd.

De Richtlijn kent zes hoofdstukken:

 1. Algemene bepalingen.
  Dit betreft de doelstellingen van de Richtlijn en de definities.
 2. Verstrekken van informatie en ondersteuning.
  Hier gaat het om het recht te begrijpen en te worden begrepen, het recht op informatie over rechten van het slachtoffer, rechten bij het doen van aangifte, recht op informatie over de zaak, vertolking en vertaling, toegang tot en ondersteuning door slachtofferhulporganisaties.
 3. Deelname aan de strafprocedures.
  Dit hoofdstuk omvat het recht te worden gehoord, rechten in geval van een beslissing tot niet-vervolging, recht op waarborgen in het kader van herstelrechtvoorzieningen, recht op rechtsbijstand, op vergoeding van kosten, op teruggave van voorwerpen, op een beslissing inzake schadevergoeding door de dader in de loop van de strafprocedure en rechten van slachtoffers die in een andere lidstaat wonen.
 4. Bescherming van slachtoffers en erkenning van slachtoffers met specifieke beschermingsbehoeften.
  In hoofdstuk 4 van de Richtlijn worden de volgende onderwerpen uiteengezet: recht op bescherming, recht om contact tussen slachtoffer en dader te vermijden, recht op bescherming van slachtoffers tijdens het strafrechtelijk onderzoek, recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, individuele beoordeling van slachtoffers om specifieke beschermingsbehoeften te bepalen, recht op bescherming van slachtoffers met specifieke beschermingsbehoeften tijdens de strafprocedure en het recht op bescherming van kindslachtoffers tijdens de strafprocedure.
 5. Overige bepalingen.
  Deze bepalingen betreffen de opleiding van praktijkbeoefenaren en de samenwerking en coördinatie van diensten.
 6. Slotbepalingen.
  De slotbepalingen gaan in op de omzetting, de verstrekking van gegevens aan de Europese Commissie, het verslag van de Commissie over de implementatie, de vervanging van het Kaderbesluit 2001/220/JBZ en de inwerkingtreding van de Richtlijn.


Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 23-03-2017, Stb. 2017, 128

Besluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 8 maart 2017, houdende implementatie van Richtlijn nr. 2012/29/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten, en ter vervanging van Kaderbesluit 2001/220/JBZ (PbEU 2012, L 315) (Stb. 2017, 90) en van het Besluit van 24 augustus 2016, houdende regels voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten (Besluit slachtoffers van strafbare feiten) (Stb. 2016, 310)

De wet en het besluit treden in werking met ingang van 01-04-2017. 


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.