Stb. 2018, 371 Minimalisering gaswinning Groningen

Wet van 17-10-2018, Stb. 2018, 371 en inwerkingtredingsbesluit van 17-10-2018, Stb. 2018, 372

Wet tot wijziging van de Gaswet en van de Mijnbouwwet betreffende het minimaliseren van de gaswinning uit het Groningenveld

—De wet voorziet in een nieuwe juridische procedure om de gaswinning uit het Groningenveld te minimaliseren. Tot nog toe zijn er geen afzonderlijke regels voor besluitvorming omtrent winning uit het Groningenveld. De houder van de winningsvergunning Groningenveld, te weten NAM, schetst in een winningsplan een aantal scenario’s voor de winning inclusief de bijbehorende seismische risico’s. De Minister van EZK stemt in met dit winningsplan, waar nodig onder voorwaarden. In de nieuwe systematiek zal de netbeheerder van het landelijk gastransportnet de Minister jaarlijks adviseren over de inzet vanuit het Groningenveld die nodig is voor de leveringszekerheid. De regionale overheden en de Mijnraad zullen de Minister vervolgens adviseren over de door de Minister vast te stellen operationele strategie. De Minister stelt uiteindelijk de door de vergunninghouder te volgen operationele strategie vast. De vergunninghouder – de NAM – is verplicht de winning van het Groningenveld uit te voeren overeenkomstig die strategie. Met het wetsvoorstel wordt de hoogte van de winning (door middel van het vaststellen van de operationele strategie) in het publieke domein belegd. In het verlengde daarvan wordt ook de zorgplicht en de bijbehorende versterking in het publieke domein een plek gegeven. Er komt een bepaling waarin de verantwoordelijkheid voor het plannen en uitvoeren van de versterkingsoperatie bij de rijksoverheid wordt gelegd.


Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 6-12-2018, Stb. 2018, 471

Besluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel II, onderdeel C, artikel 52g, derde lid, van de wet van 17 oktober 2018, houdende wijziging van de Gaswet en van de Mijnbouwwet betreffende het minimaliseren van de gaswinning uit het Groningenveld (Stb. 2018, 37)

De verantwoordelijkheden voor het treffen van maatregelen die noodzakelijk zijn voor de veiligheid komt op grond van het nieuwe artikel 52g, derde lid, van de Mijnbouwwet bij de Minister van Economische Zaken en Klimaat te liggen. De inwerkingtreding van deze bepaling was voorzien in de eerste fase, daags na publicatie van de wet in het Staatsblad. Voordat deze bepaling in werking zou treden moest er echter een overeenkomst worden gesloten tussen de houder van de winningsvergunning en de Minister van Economische Zaken en Klimaat over de financiering van het treffen van maatregelen. Deze overeenkomst is onlangs gesloten (bijlage bij Kamerstuk II 2018/2019, 33 529, 535) waardoor artikel 52g, derde lid, nu (met ingang van 19-12-2018) in werking kan treden.

 


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.