Stb. 2015, 307 Metrologiewet

Wet van 08-07-2015, Stb. 2015, 307

Wet tot wijziging van de Metrologiewet (implementatie richtlijnen)

Deze wet strekt tot implementatie van Richtlijn 2014/32/EU betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt brengen van meetinstrumenten en Richtlijn 2014/31/EU betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van niet-automatische weegwerktuigen. Het doel van de richtlijnen is en blijft het waarborgen dat meetinstrumenten en niet-automatische weegwerktuigen die op de markt worden aangeboden aan eisen voldoen die een hoge mate van bescherming bieden. De conformiteitsbeoordeling moet een hoge mate van betrouwbaarheid bieden. De wijzigingen van beide richtlijnen zijn onderdeel van het zogenaamde stroomlijningspakket, dat negen Europese richtlijnen herschikt in overeenstemming met de nieuwe terminologie van het Verdrag van Lissabon en met de referentiebepalingen uit Besluit nr. 768/2008/EG van 9 juli 2008 betreffende een gemeenschappelijk kader voor het verhandelen van producten en tot intrekking van Besluit 93/465/EEG van de Raad. Met de stroomlijning is een geharmoniseerd kader gecreëerd voor het in de handel brengen, het vrije verkeer en de ingebruikneming van producten. Met deze stroomlijning wordt het functioneren van de interne markt voor goederen versterkt, ontstaat een gelijk speelveld in de markt en wordt efficiënter markttoezicht binnen de EU mogelijk. Om de genoemde richtlijnen in Nederlandse wetgeving om te zetten, is een wijziging en aanvulling nodig van de Metrologiewet in samenhang met de te wijzigen lagere regelgeving. De verplichtingen van marktdeelnemers worden meer specifiek belegd. Ook wordt een grondslag in de wet opgenomen om eisen te kunnen stellen aan de EU-conformiteitsverklaring. Verder wordt het mogelijk dat volgens bepaalde regels een interne instantie van een fabrikant bepaalde werkzaamheden uitvoert in het kader van een conformiteitsbeoordeling. De wet implementeert verder waar nodig de gewijzigde terminologie van de richtlijnen.


Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 07-12-2015, Stb. 2015, 494

Besluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 8 juli 2015 tot wijziging van de Metrologiewet (implementatie richtlijnen) en van de Wet van 23 september 2015 tot wijziging van de Metrologiewet en de Waarborgwet 1986 houdende aanpassingen in het toezicht

—De wet van 8 juli 2015 treedt in werking m.i.v. 20-04-2016.

Artikel I, onderdeel A, van de wet van 23 september 2015 treedt in werking m.i.v. 20-04-2016. Artikel I, onderdelen B tot en met G, artikel II en artikel III van deze wet treden in werking m.i.v. 1 januari 2016.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.