Stb. 2011, 162 Markt en overheid

Wet van 24-3-2011, Stb. 2011, 162

Wet tot wijziging van de Mededingingswet ter invoering van regels inzake ondernemingen die deel uitmaken van een publiekrechtelijke rechtspersoon of die hiermee zijn verbonden (aanpassing Mededingingswet ter invoering van gedragsregels voor de overheid)

—Het verrichten van economische activiteiten door de overheid gaat gepaard met bepaalde risico’s voor de concurrentieverhoudingen. Bestaande, generieke instrumenten zijn ontoereikend om deze risico’s voldoende in te dammen. In verband hiermee worden regels ingevoerd die specifiek betrekking hebben op de problematiek van ‘markt en overheid’. Doelstelling is het zo gelijk mogelijke concurrentieverhoudingen te creëren tussen overheden en (andere) particuliere ondernemingen, rekening houdend met de specifieke publieke taak van de overheid. Om deze doelstelling te bereiken bevat de we gedragsregels die zijn gerelateerd aan de hiervoor bedoelde risico’s. De gedragsregels hebben betrekking op de bekostiging van ondernemersactiviteiten, het hergebruik van gegevens die voor de uitvoering van de publieke taak zijn verkregen en het voorkomen van functievermenging. Omdat deze gedragsregels overwegend mededingingsrechtelijk van aard zijn, worden zij in de Mededingingswet opgenomen en houdt de Nederlandse Mededingingsautoriteit toezicht op de naleving ervan. Uitgangspunten van de wet zijn:

  • voor overheden die ondernemingsactiviteiten verrichten en ondernemingen die door de overheid met een bijzondere taak zijn belast, moeten zoveel mogelijk dezelfde concurrentievoorwaarden gelden als voor ‘gewone’ ondernemingen;
  • overheden moeten over bestuurlijke autonomie beschikken bij de keuze om de markt te betreden;
  • gedragsregels voor overheden die ondernemingsactiviteiten verrichten en voor ondernemingen die door de overheid met een bijzondere taak zijn belast, moeten zo direct mogelijk aansluiten bij de (beslissings)bron van de concurrentieongelijkheid;
  • gedragsregels voor overheden die ondernemingsactiviteiten verrichten en voor ondernemingen die door de overheid met een bijzondere taak zijn belast, moeten zoveel mogelijk aansluiten bij bestaande en bij betrokkenen bekende begrippen, regelgeving en handhavingsinstrumenten op nationaal en Europees niveau.
     

Inwerkingtreding

Inwerkingtredingbesluit van 6-6-2012, Stb. 2012, 254

Besluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet tot wijziging van de Mededingingswet ter invoering van regels inzake ondernemingen die deel uitmaken van een publiekrechtelijke rechtspersoon of die hiermee zijn verbonden (aanpassing Mededingingswet ter invoering van gedragsregels voor de overheid) (Stb. 2011, 162)

—Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juli 2012.


Verlenging

Besluit van 31-01-2017, Stb. 2017, 34 

Besluit houdende verlenging van de werkingsduur van de gedragsregels voor de overheid in de Mededingingswet (Stb. 2011, 162)

—De wet van 24 maart 2011 tot wijziging van de Mededingingswet ter invoering van regels inzake ondernemingen die deel uitmaken van een publiekrechtelijke rechtspersoon of die hiermee zijn verbonden (aanpassing Mededingingswet ter invoering van gedragsregels voor de overheid, hierna: Wet markt en overheid) vervalt met ingang van 1 juli 2019.

Met de Wet markt en overheid is een hoofdstuk over overheden en overheidsbedrijven in de Mededingingswet opgenomen. Dit hoofdstuk bevat gedragsregels voor overheden en zelfstandige bestuursorganen met een publiekrechtelijke status die goederen of diensten op de markt aanbieden (economische activiteiten verrichten). Deze wet zou op 1 juli 2017 komen te vervallen en op dat moment zouden de bepalingen in de Mededingingswet weer komen te luiden zoals zij luidden voor inwerkingtreding van die wet. Met het oog op de verwachte inwerkingtreding van een nog in te dienen wetsvoorstel om de bepalingen over markt en overheid te wijzigen is gekozen voor een verlenging met een periode van twee jaar die met dit besluit wordt vastgelegd.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.