Stb. 2011, 393 Maritiem Arbeidsverdrag

Goedkeuring

Rijkswet van 6 juli 2011, Stb. 2011, 393

Rijkswet tot goedkeuring van het op 23 februari 2006 te Genève tot stand gekomen Maritiem Arbeidsverdrag, 2006 (Trb. 2007, 93).

—Het Maritiem Arbeidsverdrag, 2006, waarvan de Engelse tekst en de vertaling in het Nederlands zijn geplaatst in Tractatenblad 2007, 93, wordt goedgekeurd voor het gehele Koninkrijk.

Inwerkingtreding 1-9-2011.
 

Implementatie

Wet van 6 juli 2011, Stb. 2011, 394

Wet tot implementatie van het op 23 februari 2006 te Genève tot stand gekomen Maritiem Arbeidsverdrag 2006 (Trb. 2007, 93).

—Het MAV consolideert voor het merendeel bestaande maritieme arbeidsnormen. Voor Nederland is er evenwel een aantal noviteiten in het MAV te vinden, doordat niet eerder door het Koninkrijk voor Nederland geratificeerde verdragen in het MAV zijn geïncorporeerd en doordat bestaande verdragen zijn aangevuld met extra verplichtingen. De belangrijkste gevolgen voor Nederland door bekrachtiging van het MAV zijn gelegen in de modernisering en aanpassing van de zeevaart-arbeidsregelgeving (zoals thans gespecificeerd in het Wetboek van Koophandel (WvK)) en Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (BW), de Zeevaartbemanningswet (Zbw) en de introductie van nieuwe en extra inspectieverplichtingen. De Zbw krijgt een nieuwe naam: de Wet Zeevarenden (Wz). Een belangrijk deel van het MAV wordt in de Zbw geïmplementeerd. Het MAV introduceert een aantal begrippen die het toepassingsbereik van het MAV afbakenen. Hierbij gaat het om de begrippen: zeeschip, zeevarende en reder. Deze begrippen zijn kernbegrippen van het MAV. Zowel het begrip reder als het begrip zeevarende zijn ruimer gedefinieerd dan de begrippen reder en schepeling in de huidige Nederlandse wetgeving. Dit heeft derhalve gevolgen voor de Nederlandse wetgeving.
 

Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 5-7-2012, Stb. 2012, 516

Besluit van 5 juli 2012, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van enkele bepalingen van de wet van 6 juli 2011 (Stb. 2011, 393) inzake implementatie van het op 23 februari 2006 te Genève tot stand gekomen Maritiem Arbeidsverdrag, 2006 (Trb. 2007, 93)

—Artikel I, onderdelen A, B, U, voor wat betreft het daarin opgenomen hoofdstuk 4B van de Zeevaartbemanningswet, W en AA treedt in werking met ingang van 1-11-2012.
 

Inwerkingtredingsbesluit van 01-07-2013, Stb. 2013, 287

Besluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van een groot aantal bepalingen van de Wet van 6 juli 2011 (Stb. 2011, 394) inzake implementatie van het op 23 februari 2006 te Geneve tot stand gekomen Maritiem Arbeidsverdrag, 2006 (Trb. 2007, 93) alsmede van enkele daarmee verband houdende algemene maatregelen van bestuur

—De artikelen I, onderdelen C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, voor wat betreft het daarin opgenomen hoofdstuk 4A van de Zeevaartbemanningswet, V, Y, Z, BB, CC, DD, EE, FF, GG, HH, II, JJ, en II tot en met XVI van de wet treden in werking met ingang van 20 augustus 2013. Artikel I, onderdeel X, van de wet treedt in werking met ingang van 20 augustus 2014.
 

Kamerstukken

32 534


32 535

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.