Stb. 2019, 423 Lange­termijn­betrokken­heid aandeel­houders

Wet van 06-11-2019, Stb. 2019, 423

Wet tot wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet op het financieel toezicht en de Wet giraal effectenverkeer ter uitvoering van Richtlijn 2017/828/EU van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 tot wijziging van Richtlijn 2007/36/EG wat het bevorderen van de lange­termijn­betrokken­heid van aandeelhouders betreft (PbEU 2017, L 132)

De wijzigingsrichtlijn 2007/36/EG wijzigt enkele bepalingen in richtlijn 2007/36/EG betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders in beurs­genoteerde vennoot­schappen (PbEU 2007, L 184) en voegt enkele bepalingen in om de betrokkenheid van aandeelhouders bij de corporate governance van beurs­vennoot­schappen verder te vergroten en de transparantie tussen vennoot­schappen en beleggers te bevorderen. Daartoe bevat de richtlijn onder meer een regeling voor de identificatie van aandeel­houders en transparantie­verplichtingen voor institutionele beleggers, vermogens­beheerders en stema­dviseurs. De wet voert o.a. voor beurs­vennoot­schappen met statutaire zetel in Nederland de verplichting in om hun bezoldigings­beleid openbaar te maken op de website en het daar gratis voor het publiek beschikbaar te houden voor zo lang als het beleid van toepassing is. Daarnaast geeft de richtlijn aandeel­houders meer invloed op de beloning van bestuurders en commissarissen van vennoot­schappen en verplicht de richtlijn vennoot­schappen bepaalde transacties met verbonden partijen openbaar te maken en goed te laten keuren.

Bij de behandeling van het wetsvoorstel zijn door de Tweede Kamer meerdere amendementen aangenomen. Er is een amendement aangenomen over besluiten inzake het bezoldigings­beleid met drie vierden van de uitgebrachte stemmen tenzij de statuten een kleinere meerderheid toelaten, wat leidt tot meer grip van de algemene vergadering van aandeel­houders op het bezoldigings­beleid.

Een ander aangenomen amendement zorgt ervoor dat de OR adviesrecht krijgt over het voorstel van het bezoldigings­beleid dat ten minste iedere vier jaar door de algemene vergadering wordt vastgesteld. Ook regelt deze wet nu dat in het bezoldigings­verslag aangegeven moet worden hoe bestuurders­bezoldigingen in het bezoldigings­beleid passen en dat het bezoldigings­verslag ook bij kleine en middelgrote beurs­vennoot­schappen ter adviserende stemming aan de algemene vergadering dient te worden voorgelegd (uitzondering vervalt).


Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 25-11-2019, Stb. 2019, 436

Besluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 6 november 2019 tot wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet op het financieel toezicht en de Wet giraal effectenverkeer ter uitvoering van Richtlijn 2017/828/EU van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 tot wijziging van Richtlijn 2007/36/EG wat het bevorderen van de lange­termijn­betrokken­heid van aandeelhouders betreft (PbEU 2017, L 132) (Stb. 2019, 423)

De wet treedt in werking met ingang van 1 december 2019, met uitzondering van:

  • artikel I, onderdelen A en B;
  • artikel III, onderdelen A t/m E en onderdeel F voor zover het betreft de wijzigingsopdrachten die de artikelen 49da en 49db invoegen;
  • artikel IV. 

Deze artikelen treden in werking met ingang van 3 september 2020.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.