Stb. 2020, 2 Kwaliteitstoetsen advocaten, gerechtsdeurwaarders en notarissen

Wet van 18-12-2019, Stb. 2020, 2

Wet tot wijziging van de Advocatenwet, de Gerechts­deurwaarders­wet, de Wet op het notarisambt en de Wet positie en toezicht advocatuur in verband met het opnemen van een grondslag voor de verwerking van bijzondere persoons­gegevens ten behoeve van de uitvoering van kwaliteits­toetsen bij advocaten, gerechts­deurwaarders en notarissen en diverse aanpassingen van overwegend wetstechnische aard

—Deze wet combineert een aantal onderwerpen. Enerzijds strekt de wet ertoe de beroeps­kwaliteits­toetsingen nader te regelen die passen bij de huidige beroeps­uitoefening in de advocatuur, het notariaat en de gerechts­deurwaarderij. Voor de advocatuur gaat het om het aanvullen van een wettelijke opdracht aan de Nederlandse orde van advocaten (NOvA) voor de uitvoering van deze kwaliteits­toetsingen, terwijl het voor de beide andere juridische beroeps­groepen uitsluitend gaat om het aanvullen van een reeds bestaande wettelijke grondslag. Anderzijds wordt met deze wet een verdere harmonisering van regels nagestreefd. De drie publiekrechtelijke beroepsorganisaties (de Koninklijke Notariële Beroeps­organisatie (KNB), de NOvA, en de Koninklijke Beroeps­organisatie van Gerechts­deurwaarders (KBvG)) hebben de wettelijke taak om een goede beroeps­uitoefening te bevorderen en de vakbekwaamheid van haar leden te bevorderen. De wettelijke regels en de professionele beroeps­normen die voor deze juridische beroeps­groepen gelden zijn niet altijd naar de letter gelijk, maar doorgaans wel vergelijkbaar. Uit het oogpunt van een goede kenbaarheid, overzichtelijkheid en vermindering van regels is het wenselijk om de regelgeving voor advocaten, deurwaarders en notarissen daar waar mogelijk te harmoniseren zonder de verschillen in de aard van de beroepsuitoefening geweld aan te doen.

Voor de drie juridische beroeps­groepen is ook de mogelijkheid tot het verwerken van bijzondere persoons­gegevens in het kader van de kwaliteits­toetsen voor de beroeps­groepen in de wet verankerd, in aanvulling op de AVG en UAVG. Ten slotte behelst de wet een aantal aanpassingen van wets­technische en van redactionele aard, betrekking hebbend op alle drie de beroeps­groepen.


Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 24-01-2020, Stb. 2020, 29

Besluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I, onderdeel R, van de Wet positie en toezicht advocatuur en de Wet wijziging van de Advocatenwet, de Gerechtsdeurwaarderswet, de Wet op het notarisambt en de Wet positie en toezicht advocatuur in verband met het opnemen van een grondslag voor de verwerking van bijzondere persoonsgegevens ten behoeve van de uitvoering van kwaliteitstoetsen bij advocaten, gerechtsdeurwaarders en notarissen en diverse aanpassingen van overwegend wetstechnische aard

—De Wet wijziging van de Advocatenwet, de Gerechtsdeurwaarderswet, de Wet op het notarisambt en de Wet positie en toezicht advocatuur in verband met het opnemen van een grondslag voor de verwerking van bijzondere persoonsgegevens ten behoeve van de uitvoering van kwaliteitstoetsen bij advocaten, gerechtsdeurwaarders en notarissen en diverse aanpassingen van overwegend wetstechnische aard treedt in werking met ingang van 01-03-2020, met uitzondering van artikel I, onderdeel K, welk onderdeel in werking treedt met ingang van de dag waarop het Besluit vestigingsplaatsen kamers voor het notariaat in werking treedt.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.