Stb. 2013, 558 Kwaliteit hoger onderwijs

Wet van 04-12-2013, Stb. 2013, 558 en inwerkingtredingsbesluit van 13-12-2013, Stb. 2013, 559

Wet tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met de versterking van de kwaliteitswaarborgen voor het hoger onderwijs alsmede tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de introductie van een aanwijzingsbevoegdheid voor de minister

—De maatregelen die met deze wet worden ingevoerd bestaan onder andere uit een aanscherping van het accreditatiestelsel en uit een aanwijzingsbevoegdheid voor de minister. De volgende aanpassingen van het accreditatiestelsel worden voorgesteld:

  • het vormen van visitatiegroepen ten behoeve van clustergewijze accreditatie van opleidingen;
  • de NVAO krijgt de bevoegdheid om de commissies ten behoeve van accreditatie te benoemen;
  • het gerealiseerde eindniveau en de wijze van examinering vormen niet langer samen één beoordelingscriterium, maar ze worden bij de accreditatie separaat beoordeeld;
  • de geldigheidsduur van de toets nieuwe opleiding (tno) wordt beperkt;
  • met goed gevolg afgelegde afsluitende examens en scripties moeten zeven jaar worden bewaard.

Daarnaast zijn de volgende maatregelen in het wetsvoorstel opgenomen:

  • de vergroting van de onafhankelijkheid van de examencommissie. Ten minste één lid moet afkomstig zijn van buiten de opleiding en leden van het instellingsbestuur mogen geen lid zijn;
  • de minister kan bij wanbeheer een aanwijzing geven aan de Raad van Toezicht;
  • de onderwijsinstelling moet in de OER informatie verschaffen over de feitelijke vormgeving van de onderwijs. Dit moet bijdragen aan een heldere informatievoorziening aan de student.

Oorspronkelijk was een tijdelijke uitbreiding van de bevoegdheden van de Inspectie in het voorstel opgenomen. Het toezicht van de inspectie werd daarmee meer risicogericht. Dit onderdeel is bij nota van wijziging geschrapt. Een tweede nota van wijziging bevat bepalingen over het gebruik van het persoonsgebonden nummer en het verschaffen van persoonsgebonden bekostigingsinformatie. In een derde nota van wijziging wordt de aanwijzingsbevoegdheid uitgebreid. De minister kan ook een aanwijzing geven als sprake is van ernstige nalatigheid bij het waarborgen van de onderwijskwaliteit en de goede voortgang van het onderwijs en het bestuur en/of de raad van toezicht nalaten om effectief te interveniëren.

Door het aangenomen amendement van Tweede Kamerlid Bisschop zou het onderscheid tussen de taken tussen de NVAO en de Inspectie moet worden verhelderd. Wanneer de inspectie het vermoeden heeft dat de kwaliteit van het onderwijs tekort schiet, dient zij de NVAO daarvan op de hoogte te stellen met het oog op nader onderzoek.

Inwerkingtreding 1 januari 2014, met uitzondering van een aantal onderdelen die op 1 juni 2014 en op 1 januari 2015 in werking treden. 
 

Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.