Stb. 2013, 298 Kwaliteit hoger onderwijs

Wet van 10-07-2013, Stb. 2013, 298 en inwerkingtredingsbesluit van 18-07-2013, Stb. 2013, 311

Wet tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en enkele andere wetten in verband met de uitvoering van diverse maatregelen, aangekondigd in de Strategische Agenda Hoger onderwijs, Onderzoek en Wetenschap (Wet Kwaliteit in verscheidenheid hoger onderwijs)

—Deze wet bevat de aanpassing van de wetgeving die volgens het kabinet nodig is om het hoger onderwijs toekomstbestendig te maken en om meer kwaliteit te realiseren. In de Strategische Agenda Hoger Onderwijs, Onderzoek en Wetenschap ‘Kwaliteit in verscheidenheid’ (Strategische Agenda) zijn beleidsvoornemens geuit om dit te bereiken, maar ook in het regeerakkoord van het kabinet Rutte- Asscher is een aantal maatregelen aangekondigd om het hoger onderwijsstelsel ‘excellent, toegankelijk en meer toekomstgericht’ te maken. De koerswijzigingen die met deze wet worden ingezet zijn: Een beter, maar ook strenger studieklimaat en een herkenbaar doelmatig opleidingenaanbod met meer profiel en meer differentiatie in het onderwijs.
De wet is erop gericht de juiste student op de juiste plaats te krijgen. Er worden nieuwe regels voorgesteld voor aanmelding en studiekeuze. De bestaande mogelijkheden tot het stellen van specifieke aanvullende eisen, als die nodig zijn voor de opleiding, worden beter benut. Op middellange termijn komt de centrale loting als middel om de toelating van studenten te reguleren te vervallen. Verder wordt het mogelijk om meer te differentiëren in het onderwijsaanbod: de definitieve invoering van de Associate degree wordt mogelijk gemaakt. Ook wordt geregeld dat een hogeschool kan besluiten binnen een hbobacheloropleiding een driejarig traject voor vwo’ers in te richten. Daarnaast bevat de wet maatregelen om ervoor te zorgen dat de naam van een opleiding transparant is zodat het een helder inzicht biedt in de inhoud daarvan. De NVAO vervult hierin een rol. Dit geldt eveneens voor de vaststelling van de bij een hbo-opleiding behorende titulatuur. Ten slotte bevat de wet een meer uitgewerkte regeling voor de zogenaamde schakelprogramma’s dan de wet nu biedt.


Inwerkingtreding

De wet treedt grotendeels in werking met ingang van 1 september 2013, met uitzondering van:

  1. de onderdelen M, AX en BA, onderdeel 2, onder a en c, van onderdeel BD en onderdeel 2, onder a en c, van onderdeel BH van artikel I: op een bij kb te bepalen tijdstip;
  2. onderdeel AA, onder 2 en 3, van artikel I: met ingang van 1 oktober 2013;
  3. de onderdelen AL, AM, AM1, AN, AO, en BC, onder 4, de zinsnede ‘en voor zover het de selectieprocedure betreft artikel 7.30b, tweede lid,’ van onderdeel BD, onder 2, sub b, de zinsnede ‘en 7.30b, tweede lid’, van onderdeel BE, de zinsnede ‘, en voorzover het de selectieprocedure betreft artikel 7.30b, tweede lid,’ en onderdeel BI, onder 2, van artikel I: met ingang van 1 september 2014.


Inwerkingtredingsbesluit van 23-08-2016, Stb. 2016, 321

Besluit houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I, onderdelen AX en BA, van de wet van 10 juli 2013 tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en enkele andere wetten in verband met de uitvoering van diverse maatregelen, aangekondigd in de Strategische Agenda Hoger Onderwijs, Onderzoek en Wetenschap (Wet Kwaliteit in verscheidenheid hoger onderwijs) (Stb. 2013, 298)

—Artikel I, onderdelen AX en BA, treedt in werking m.i.v. 01-10-2016. Deze onderdelen betreffen de afschaffing van de centrale loting (artikel I, onderdeel BA) en de introductie van de decentrale selectie van studenten bij numerus fixus-opleidingen (artikel I, onderdeel AX).


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.