Stb. 2008, 272 Kiesrechtuitsluiting curandi vervalt

Wet van 27-6-2008, Stb. 2008, 272

Grondwetswijziging tweede lezing

Wet tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het vervallen van de bepaling over het uitsluiten van wilsonbekwamen van het kiesrecht

—De kiesrechtuitsluiting van personen die wegens een geestelijke stoornis onder curatele zijn gesteld ( art. 54, tweede lid) wordt uit de grondwet geschrapt. Directe aanleiding voor deze grondwetswijziging die nu in tweede lezing is behandeld (eerste lezing Kamerstukken 30 471; Stb. 2006, 564) is een uitspraak van 29 oktober 2003 van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State waarin de vraag aan de orde kwam of personen die wegens wilsonbekwaamheid onder curatele zijn gesteld, per definitie uitgesloten mogen worden van het kiesrecht. De Afdeling stelt in haar uitspraak dat de categoriale uitsluiting van deze groep personen van het kiesrecht in zijn algemeenheid weliswaar niet strijdig is met het Internationaal Verdrag Burgerlijke en Politieke Rechten, maar dat in een concreet geval deze uitsluiting wel onredelijk kan zijn. De Afdeling oordeelde vervolgens dat niet de rechter maar de wetgever tot een oordeel moest komen over de wijze waarop moet worden vastgesteld of van onredelijke beperking sprake is en aan welk orgaan ter zake bevoegdheid toekomt. Een belangrijk argument om te komen tot het schrappen van de kiesrechtuitsluiting van curandi is de gegroeide opvatting dat het feit dat iemand onder curatele is gesteld wegens een geestelijke stoornis, nog niet betekent dat hij in geen enkel opzicht in staat is zijn belangen te behartigen. Na het schrappen van de uitsluitingsgrond van artikel 54, tweede lid, onder b, blijft slechts één uitsluitingsgrond over: de onherroepelijke rechterlijke veroordeling wegens het begaan van een daartoe bij wet aangewezen delict, tot een vrijheidsstraf van ten minste een jaar en ontzetting van het kiesrecht. In de Grondwet wordt een additioneel artikel toegevoegd dat het oude artikel 54, tweede lid, naar de tekst van 1983 gedurende vijf jaar of een bij of krachtens de wet te bepalen kortere termijn van kracht blijft.

Inwerkingtreding 1-9-2008.
 

Kamerstukken

31 012


31 013

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.