Stb. 2011, 669 Kapitaaleisenrichtlijn

Wet van 22-12-2011, Stb. 2011, 669

Wet tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht ter implementatie van richtlijn nr. 2009/111/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie tot wijziging van de Richtlijnen 2006/48/EG en 2006/49/EG en 2007/64/EG wat betreft banken die zijn aangesloten bij centrale instellingen, bepaalde eigenvermogensbestanddelen, grote posities, het toezichtkader en het crisisbeheer (PbEU L 302)

—De financiële crisis die in 2007 begon, heeft een aantal tekortkomingen van de herziene richtlijn banken en de herziene richtlijn kapitaaltoereikendheid aan het licht gebracht. In combinatie met het gebruikelijke ‘regulier onderhoud’ van de richtlijnen worden deze tekortkomingen in verschillende fasen geadresseerd. Dit eerste wijzigingstraject, dat een belangrijke stap vormt om de tekortkomingen te verhelpen, wordt ook wel aangeduid met de term ‘Capital Requirements Directive II’. Door de grote diversiteit aan onderwerpen laat de hoofdlijn van CRD II, welke richtlijn ten grondslag ligt aan dit wetsvoorstel, zich lastig samenvatten. Zo is er een grote post Regelingen die grenzen stelt aan de maximale omvang van posities die beleggingsondernemingen, clearinginstellingen en kredietinstellingen kunnen innemen ten aanzien van één cliënt of groep van verbonden cliënten. Door aanvullende beperkingen op te leggen aan een overmatige concentratie van risico’s wordt voorkomen dat beleggingsondernemingen en kredietinstellingen zich onverwacht geconfronteerd zien met omvangrijke verliezen die de solvabiliteit onaanvaardbaar kunnen aantasten.

Er wordt een nieuw samenwerkingsverband voor toezichthoudende instanties op financiële ondernemingen met vestigingen in meerdere lidstaten geïntroduceerd: het zogenaamde college van toezichthouders. Colleges van toezichthouders zijn samenwerkingsverbanden tussen een toezichthoudende instantie die toezicht houdt op geconsolideerde basis op een beleggingsonderneming of kredietinstelling en de andere betrokken toezichthoudende instanties die toezicht houden op een dochteronderneming van die financiële onderneming of samenwerkingsverbanden tussen toezichthoudende instanties die toezicht houden op een beleggingsonderneming of kredietinstelling met significante bijkantoren in andere lidstaten. Bij algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld met betrekking tot de taken van DNB binnen colleges van toezichthouders.

De kredietcrisis heeft de kwetsbaarheden van het securitisatieproces aan het licht gebracht. In het algemeen kan worden gesteld dat gesecuritiseerde producten risicovoller bleken te zijn dan aanvankelijk werd gedacht. Hierbij vertrouwden marktpartijen te veel op het oordeel van kredietbeoordelingsbureaus en werd er onvoldoende eigen onderzoek verricht naar de kwaliteit van gehanteerde kredietbeoordelingen. Met de introductie van strengere eisen aan securitisaties worden de gesignaleerde tekortkomingen geadresseerd, ondermeer door het tegengaan van de informatieasymmetrie die bestaat tussen originators en beleggers.

Inwerkingtreding m.i.v. 30-12-2011.
 

Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.