Stb. 2012, 11 Kansspelautoriteit

Wet van 22-12-2011, Stb. 2012, 11

Wet tot wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de instelling van de kansspelautoriteit

—Het bestaande toezicht- en handhavingsinstrumentarium bevat op dit moment onvoldoende middelen om effectief en proportioneel te kunnen optreden. Om die reden wordt met deze wet, vooruitlopend op de nieuwe Wet op de kansspelen, de instelling van de kansspelautoriteit gerealiseerd. De kansspelautoriteit krijgt tot taak het verstrekken, wijzigen en intrekken van vergunningen voor diverse vormen van kansspelen en het geven van voorlichting en informatie aan burgers, medeoverheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties, het toezicht op de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving en de vergunningen, alsmede de handhaving van die weten regelgeving. Om de kansspelautoriteit effectief te kunnen laten optreden wordt deze toegerust met een adequaat en proportioneel handhavingsinstrumentarium. Daarom bevat deze wet, naast de instelling van de kansspelautoriteit, regels op het gebied van de intensivering en vernieuwing van toezicht en handhaving, waaronder de introductie van bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving. De gehele Wet op de kansspelen zal primair bestuursrechtelijk worden gehandhaafd. Naast bestuursrechtelijke handhaving is de inzet van het strafrecht mogelijk als ultimum remedium in geval van overtreding door niet-vergunninghouders. Met deze wet ontstaat een duaal handhavingstelsel ten aanzien van illegale kansspelen, waarbij per geval gekozen kan worden voor bestuursrechtelijke danwel strafrechtelijke handhaving. Voorts wordt voor bepaalde vergunninghouders die kansspelen aanbieden waaraan bijzondere verslavingsrisico’s zijn verbonden, zoals casinospelen en kansspelautomaten, de verplichting opgenomen een beleid op het gebied van preventie van kansspelverslaving te voeren. In het nieuwe – algemene – artikel 4a wordt geregeld dat de houders van vergunningen op grond van de Wet op de kansspelen de maatregelen en voorzieningen treffen die nodig zijn om kansspelverslaving aan de door hen georganiseerde spelen zoveel mogelijk te voorkomen en op zorgvuldige en evenwichtige wijze vorm te geven aan wervings- en reclameactiviteiten. Aan die laatste activiteiten stelt de wet extra voorwaarden om misleiding van consumenten door aanbieders van vergunninghouders van kansspelen te voorkomen. Zo moet bijvoorbeeld het subject van de reclame worden gewezen op de risico’s van kansspelen, zoals verslaving en moet de statistische winkans per aanbod vermeld worden. Dit artikel geeft voorts de mogelijkheid om bij of krachtens algemene maatregel van bestuur regels te stellen met betrekking tot deze onderwerpen. De minister van Veiligheid en Justitie (thans de staatssecretaris) is en blijft, ook na de instelling van de kansspelautoriteit, verantwoordelijk voor het voeren van een evenwichtig, samenhangend en consistent kansspelbeleid. Bij de verlening van vergunningen zal de kansspelautoriteit dan ook moeten handelen binnen de door de minister gegeven kaders.


Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 25-2-2012, Stb. 2012, 83

De Wet van 22 december 2011 tot wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de instelling van de kansspelautoriteit (Stb. 2012, 11) treedt in werking met ingang van 1 april 2012.
 

Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.