Stb. 2014, 585 Justitiële gegevens

Besluit van 11-12-2014, Stb. 2014, 585

Besluit houdende wijziging van het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens, het Besluit politiegegevens en het Besluit beveiliging burgerluchtvaart in verband met de verstrekking van justitiële gegevens en politiegegevens aan derden en enkele andere wijzigingen

Dit besluit maakt allereerst de verstrekking van justitiële gegevens aan de verantwoordelijke, bedoeld in de Wet politiegegevens en het Besluit politiegegevens bijzondere opsporingsdiensten, mogelijk opdat hij kan voldoen aan zijn taken die volgen uit de Wet politiegegevens (hierna: Wpg).
Dit besluit regelt ten tweede de juridische basis voor de gegevensuitwisseling die noodzakelijk is voor het realiseren van continue screening in de burgerluchtvaart. Deze juridische basis wordt deels in het Bjsg en deels in het Besluit beveiliging burgerluchtvaart gelegd. Voorts wordt de verstrekking van justitiële gegevens aan het hoofd van de Centrale dienst voor in- en uitvoer verruimd, ten behoeve van andere relevante regelgeving in het kader van wapens en munitie.
Tevens wordt de verstrekking van justitiële gegevens aan de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming ten behoeve van zijn rechtsprekende taak in dit besluit geregeld. Het besluit regelt verder de verstrekking van justitiële gegevens aan de hulpofficier van justitie voor de uitvoering van de taken die hij heeft op grond van de Wet op de bijzondere opsporingsdiensten.
De wijzigingen in het Bpg voorzien in verruiming van de mogelijkheden tot verstrekking van politiegegevens aan derden. Zo zijn de verstrekking van politiegegevens ten behoeve van het behartigen van de belangen van slachtoffers verruimd, door deze gegevens ook te kunnen verstrekken aan de stichting slachtoffer in beeld (hierna: SiB) en de stichting Comensha.

Inwerkingtreding op een bij kb te bepalen tijdstip.


Nahang

Bij brief van 06-01-2015 heeft de Minister van VenJ onderhavig besluit in een nahangprocedure aan de Kamers voorlegt:

—Het besluit strekt er onder meer toe continue screening in de burgerluchtvaart mogelijk te maken. De juridische grondslag voor deze screening wordt deels gelegd in het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens (artikel 22c) en deels in het Besluit beveiliging burgerluchtvaart (artikel 11a). De wijziging van het Besluit beveiliging burgerluchtvaart vindt zijn grondslag in de Luchtvaarwet. Een algemene maatregel van bestuur op grond van artikel 76, eerste lid, van de Luchtvaartwet treedt niet eerder in werking dan nadat de Tweede Kamer en de Eerste Kamer gedurende twee maanden na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin hij is geplaatst, de gelegenheid hebben gehad hun wensen en bedenkingen daartegen kenbaar te maken. Daartoe dient deze nahang (Kamerstukken II 2014/15, 24 804, nr. 84).


Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 20-03-2015, Stb. 2015, 129

Besluit houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit van 11 december 2014 houdende wijziging van het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens, het Besluit politiegegevens en het Besluit beveiliging burgerluchtvaart in verband met de verstrekking van justitiële gegevens en politiegegevens aan derden en enkele andere wijzigingen

— Het besluit treedt in werking m.i.v. 01-04-2015, met uitzondering van artikel I, onderdeel A dat m.i.v. 01-07-2015 in werking treedt.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.