Stb. 2010, 154 Justitiële gegevens voor geautomatiseerde grenspassage

Besluit van 10-4-2010, Stb. 2010, 154

Besluit tot aanpassing van het Besluit justitiële gegevens in verband met onder meer verstrekking van justitiële gegevens met het oog op deelname aan nationale programma's voor geautomatiseerde grenspassage van andere landen

—In het Besluit justitiële gegevens wordt onder meer bepaald wat een justitieel gegeven in de zin van de Wet strafvorderlijke en justitiële gegevens is. Voorts wordt hierin de verstrekking van justitiële gegevens geregeld. Justitiële gegevens worden primair verstrekt ten behoeve van rechterlijke ambtenaren met het oog op de ondersteuning van het werk van het openbaar ministerie en de rechtsprekende macht. Anderen kunnen ook justitiële gegevens ontvangen als een zwaarwegend algemeen belang dit vordert en voorzover een goede taakuitoefening van degene aan wie de justitiële gegevens worden verstrekt dit noodzakelijk maakt. De aanleiding voor dit besluit is een wijziging van het verstrekkingenregime in verband met de introductie van deelname aan nationale programma's voor geautomatiseerde grenspassage van andere landen, waaronder het Amerikaanse Global Entry. Om de rechtmatigheid van de verstrekking van de justitiële gegevens in het kader van dit programma, maar ook voor eventuele andere toekomstige programma's, zeker te stellen, wordt hier in artikel 12 van het Besluit justitiële gegevens een expliciete grondslag voor geboden. De beoordeling van de gegevens wordt uitgevoerd door de Koninklijke Marechaussee onder verantwoordelijkheid van de Minister van Justitie. Kandidaten die in het verleden door de rechter zijn veroordeeld voor een misdrijf worden in principe uitgesloten van deelname aan het programma, met dien verstande dat eenmalige veroordelingen voor een misdrijf van meer dan tien jaar geleden in de zin van een geldboete of ontzegging van bijvoorbeeld de rijbevoegdheid niet tot uitsluiting van deelname leiden. Misdrijven die door het openbaar ministerie zijn afgedaan met een transactie hoeven, afhankelijk van het misdrijf, niet tot uitsluiting te leiden. Ten aanzien van overtredingen geldt dat overtreding van de immigratie- of douaneregels tot uitsluiting leidt. Andere overtredingen leiden in beginsel niet tot uitsluiting. Via www.fluxalliance.eu en via de voorwaarden voor deelname worden potentiële deelnemers van te voren op de hoogte gesteld van het feit dat deelname alleen openstaat voor personen van onbesproken gedrag en dat veroordelingen voor misdrijven, in principe ongeacht de aard en achtergrond, reden zijn om te twijfelen aan de integriteit en daarom kunnen leiden tot uitsluiting van het programma.
Overeenkomstig de verstrekking in het kader van artikel 12, eerste lid, onder a, (positieve of negatieve verklaring aan buitenlandse autoriteiten over te verlenen visa) worden de justitiële gegevens niet direct aan de buitenlandse autoriteiten verstrekt, maar wordt volstaan met een advies van de Minister, te weten een zogenaamde ‘ja/nee verklaring'. Door deze procedure kan worden voorkomen dat deze autoriteiten over bepaalde justitiële gegevens komen te beschikken waaraan zij een ander gewicht zouden toekennen dan naar Nederlandse maatstaven redelijk zou zijn.

Inwerkingtreding op een bij kb te bepalen tijdstip.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.