Stb. 2010, 346 Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Wet van 17 mei 2010, Stb. 2010, 346

Wet tot Invoering van de regelgeving met betrekking tot de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba

—In deze Invoeringswet worden algemene regels gesteld over het recht dat van toepassing wordt in de openbare lichamen en wordt zoveel mogelijk het algemene overgangsrecht geregeld. Daarnaast bevat de invoeringswet een aantal delegatiegrondslagen. Deze wet dient in samenhang te worden gezien met de rijksbrede Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.
Op grond van de Slotverklaring is het uitgangspunt, dat bij aanvang van de nieuwe staatsrechtelijke positie van de drie eilanden de Nederlands- Antilliaanse regelgeving die daar tot de transitiedatum van kracht was, zal blijven gelden en dat Nederlandse regelgeving na de overgang geleidelijk zal worden ingevoerd. Dit betekent dat de ‘gewone' Nederlandse regelgeving (dat wil zeggen: de in het Europese deel van Nederland geldende regelgeving) vanaf de transitiedatum niet van rechtswege van toepassing wordt; dit geldt zowel voor de Nederlandse regelgeving die vóór de transitiedatum geldend is, als voor de regelgeving die op een later tijdstip in werking treedt.
Nu in eerste instantie de Nederlands-Antilliaanse regelgeving die voor de transitie op de eilanden van kracht is, zal blijven gelden wordt in artikel 2, eerste lid, bepaald welke op landsniveau bestaande Nederlands-Antilliaanse regelgeving als (nationale) regelgeving voor de openbare lichamen wordt overgenomen, dat wil zeggen wordt omgevormd tot voor de openbare lichamen geldende Nederlandse regelgeving. Deze omvorming vindt plaats door vermelding van de desbetreffende regelingen op de lijst (de zgn. 'IBES-lijst'), die als bijlage bij deze wet is opgenomen en daar aldus een onderdeel van is. Er is dus sprake van een positieve lijst: regelingen die niet op de lijst zijn vermeld, zijn na de transitiedatum niet langer van toepassing en worden dus niet omgevormd. Ondanks het uitgangspunt dat de bestaande regelgeving zal blijven gelden, zijn niet alle Nederlands-Antilliaanse regelingen op de lijst vermeld. Ten eerste kunnen er grondwettelijke bezwaren zijn om een Antilliaanse regeling niet over te nemen. Aangezien de BES-eilanden onderdeel zullen uitmaken van Nederland, zijn de regelingen die uitsluitend de structuur en de organisatie van het land de Nederlandse Antillen betreffen na de transitie overbodig. Ook deze regelingen staan niet op de lijst. De opsomming in de lijst is limitatief. Als een bepaalde regeling niet is genoemd in de lijst, zal deze vanaf de transitiedatum niet langer gelden voor de openbare lichamen. In de bijlage wordt voorts de nieuwe citeertitel vermeld. Nederlands- Antilliaanse regelingen die nu nog geen citeertitel hebben, krijgen zo veel mogelijk alsnog een citeertitel. Gekozen is voor een systeem in citeertitels, waaruit enerzijds duidelijk is op welk niveau een regeling is omgevormd, met andere woorden, of het gaat om een wet, een algemene maatregel van bestuur of een ministeriële regeling. Anderzijds moet uit de citeertitel duidelijk worden dat het een regeling betreft die uitsluitend voor de openbare lichamen geldt. Daarom wordt 'BES' aan de citeertitel toegevoegd.

Inwerkingtreding op een bij kb te bepalen tijdstip.
 

Inwerkingtreding

Besluit van 28-4-2011, Stb. 2011, 227

Inwerkingtredingsbesluit tot vaststelling van een gewijzigd tijdstip van inwerkingtreding van een aantal onderdelen van de Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba

—Gebleken is dat een aantal artikelen van de BES wetten op onderwijsterrein eerder in werking moeten treden dan voorzien in het koninklijk besluit van 3 februari 2011, Stb. 2011, 34 (1 augustus 2011). Deze artikelen treden in werking op 21 mei 2011.
 

Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.